Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Otevřené specifikace

Chcete řešit nákup nových technologií pro řízení dopravy? Je Vaše výběrové řízení dostatečně otevřené, aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce firem? Seznamte se s výsledky evropského projektu POSSE a získejte inspiraci. 

Národní seminář

POSSE je tříletý projekt financovaný z programu INTERREG IVC cílený na přenos znalostí, který byl zahájen v lednu 2012. Dne 7. 11. 2014 proběhl národní seminář projektu na MD ČR za účasti více než 30 odborníků z řad dodavatelských firem, správců komunikací a vedoucích odborů dopravy měst a krajů. Seminář nabídnul širokou škálu výsledků – od obecné brožury seznamující čtenáře s pojmem otevřené specifikace a s přínosy jejich zavedení, přes základní požadavky na komunikaci ITS zařízení a dopravního centra či návrh technické normy na regulaci parkování v kontextu smart cities. Pořadatelé z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. představili i technické nástroje na práci s evropským standardem pro výměnu dopravních informací DATEX II či knihovnu otevřeného API v programovacím jazyce Java usnadňující práci vývojářům, kteří využijí DATEX II pro svá otevřená řešení v oblasti dopravních informací.

Příklady přínosů zavedení otevřených specifikací

Podpora inovací

 • Otevřené systémy mohou otevřít příležitosti pro růst trhu, vstup nových hráčů s inovativními výrobky na něj a vznik nových obchodních oblastí.
 • Rámec otevřených systémů poskytuje jednoduchou strukturu pro přidání další technologie. 
 • Vzájemnou spoluprací mohou místní samosprávy vytvořit trh dostatečné velikosti, který bude motorem vývoje nových technologií a výrobků. Toho nelze dosáhnout samostatně (kromě velkých správních celků). 

Příklad: Cambridge – Automatické sdílení dopravních informací cestujícím skrze twitter a Facebook pomocí UTMC je příkladem inovace dodávané novými společnostmi, které vstoupily na trh díky existenci otevřených systémů. 

Efektivnější řízení dopravy

Otevřené specifikace a normy umožňují lepší integraci ITS, která umožní:

 • více holistický pohled na dopravní situaci,
 • vyšší využití automatické odezvy během důležitých společenských akcí (koncerty, fotbalové zápasy atp.),
 • lepší porozumění i spolupráci mezi systémy a řešení problémů, jakmile se objeví (zavedení distribuovaných systémů, integrace izolovaných zdrojů dopravních informací atp.), 
 • vyšší flexibilita s ohledem na kombinace různých řešení a technologií. 

Příklad: Liverpool – Strategie UTMC jsou schopny zavést automatické odezvy na organizaci velkých společenských akcí, a to díky kombinacím dat z různých zdrojů a řízení světelné dopravní signalizace v širokém okruhu kolem místa konání akce a poskytování včasných dopravních informací. 

Snížení nákladů

Dopad zavedení otevřených norem byl měřen finančními úsporami v rámci německé komunity OCIT/OTS. Hned po zavedení bylo zaznamenáno snížení pořizovací ceny systémů řízení dopravy na křižovatkách dokonce až o 80 %. Nicméně standardní úspory se pohybují v řádu 40 %.

 • V rámci UTMC komunity byly úspory pořizovacích a provozních nákladů odhadnuty takto: 

– úspory v pořizovacích cenách při zavedení hlavního regionálního UTMC systému se pohybují průměrně kolem 30 % na samosprávu,

– úspory  provozních nákladů a nákladů na údržbu daného UTMC systému se pohybují průměrně v řádu 40 % na samosprávu,

– úspory v osobních nákladech na provoz v rámci regionu činí 1,5–3,5 zaměstnance.

Příklad: Frankfurt – Zavedení OCIT přineslo významné finanční úspory při obnově systémů řízení 160 křižovatek. 

Zjednodušený a strukturovaný proces veřejné soutěže

 • Technické specifikace jsou otevřené a připravené k použití ve veřejné zakázce a jejich použití může významně usnadnit postupy veřejné soutěže. 
 • Postupy veřejné soutěže jsou stejné pro všechny; tudíž jedna samospráva může použít specifikace a znění veřejné zakázky jiné samosprávy (s jejím souhlasem). 

Větší stabilita trhu a ochrana investic 

 • Otevřená rozhraní podporují budoucí rozšíření systémů a překonávají riziko kompatibility starých systémů.
 • Integrace výrobků do klientských systémů je snazší stejně jako upgrade stávajících produktů, které staví na otevřených specifikacích.
 • Rizika při zavádění a integraci na straně dodavatelů se výrazně snížila.

Lepší vztah zákazníka a dodavatele

 • Správci dopravních systémů vědí, co je technicky rozumné a dostupné a mohou lépe formulovat řešení, která hledají u dodavatelů. 
 • Dodavatelé lépe rozumí požadavkům a potřebám správců či provozovatelů dopravních systémů. 
 • Srozumitelnost technických požadavků pomáhá dialogu mezi kupujícím a dodavatelem – mohou v zadávací dokumentaci hovořit stejným jazykem.

Příklad: Reading – pro zajištění kompatibility se stávajícími proměnnými dopravními značeními, parkovacími systémy a systémy řízení dopravy v Readingu museli všichni dodavatelé nového dopravního značení ve své dokumentaci uvést, že jsou „ve shodě s UTMC“.