Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Mesto Malmö – iná úroveň rozvoja udržateľnej dopravy

Miloslav Jurík, www.studio21.sk

V minulom čísle magazínu Smart Cities sme písali o Letnej škole tvorby moderných verejných priestorov vo Švédsku a okrajovo sme spomenuli aj novo vybudované podzemné parkovisko pre bicykle v rámci hlavnej železničnej stanice vo švédskom meste Malmö. V tomto čísle venovanom urbanizmu a plánom udržateľnej mobility sme sa rozhodli pozrieť sa na mesto Malmö a jeho prístup k rozvoju udržateľnej dopravy a s tým súvisiace plánovanie verejných priestorov trošku detailnejšie.

Foto: Gustaf Johansson

Malmö – meniace sa mesto

Mesto Malmö je obchodným centrom južného Švédska a zároveň medzinárodným mestom s 320 000 obyvateľmi 170 rôznych národností (s predpokladom nárastu na 400 000 obyvateľov do roku 2030). V priebehu posledných 20 rokov zažíva prechod od priemyselného mesta na vedomostné centrum. Spolu s Kodaňou a okolitými mestskými oblasťami je Öresundský región jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich mestských oblastí v Európe. 

Staršie priemyselné odvetvia boli v poslednom období nahradené investíciami do nových technológií a vysoko sofistikovaných vzdelávacích programov. V roku 1998 bola v Malmö založená univerzita a v súčasnosti na nej študuje zhruba 15 000 študentov.

Najsilnejšími odvetviami v Malmö sú logistika, maloobchod a veľkoobchod, stavebníctvo a reality. Existuje tu tiež celá rada známych spoločností v rámci biotechnológií a lekárskej techniky, technológií so zameraním na životné prostredie, IT a digitálnych médií. Významným rozvojovým faktorom pre podnikateľov a tvorivý priemysel je spolupráca vysokých škôl, vedeckých parkov a súkromných spoločností. Mesto Malmö dlhodobo pracuje na zvyšovaní atraktívnosti podnikateľského prostredia a podporuje komunitu podnikateľov najmä v oblasti dynamicky sa rozvíjajúcich podnikateľských odvetví. 

Mimoriadne dobre rozvinutá infraštruktúra umožňuje dopravu do mesta Malmö rôznymi dopravnými prostriedkami – loďou, lietadlom, vlakom alebo autom. Mesto má medzinárodný prístav a letiská Kastrup a Sturup sú len pol hodiny jazdy od centra mesta. Diaľnicou sa dostanete priamo do centra mesta a Malmö má tiež výborné železničné spojenie so zvyškom Švédska a Európy. 

Prístup do stanice Malmö C s nájazdovou rampou pre bicykle. Foto: Gustaf Johansson
Priestor čakárne na stanici Hyllie. Foto: Felix Gerlach

Rozvoj mesta s dlhodobou víziou – 100 % energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2030

Ako mesto rastie, musí myslieť na rovnováhu medzi nárastom obyvateľstva a ochranou voľných plôch určených pre zeleň a poľnohospodárstvo. Juh Švédska navyše obsahuje vysoko hodnotné oblasti s najúrodnejšou pôdou v Európe. Udržateľnosť životného prostredia a kvalita života obyvateľov sú kľúčom pri rozvoji mesta, ktoré chce byť svetovým lídrom s označením ekologické mesto. 

V roku 2009, mesto Malmö spustilo „Program pre životné prostredie“, celomestský projekt s progresívnou ekologickou agendou s cieľom zlepšiť udržateľnosť mesta a kvalitu života jeho obyvateľov. Podľa programu bude v roku 2020 mesto klimaticky neutrálne a v roku 2030 bude celé mesto zásobované na 100 % energiou z obnoviteľných zdrojov. Malmö dlhodobo pracuje na znižovaní emisií skleníkových plynov tým, že dáva veľký dôraz na energetickú účinnosť, zníženie spotreby energie, podporu zelených spôsobov dopravy a tiež investíciami do obnoviteľných zdrojov energie. Od roku 2014 je všetka energia generovaná staršou vodnou elektrárňou, ktorá bude čoskoro zamenená za veternú elektráreň. V súčasnosti skúmajú možnosti investícií do solárnych, veterných, vodných a bioplynových možností výroby energie s cieľom zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Tieto ciele sú postavené vysoko nad cieľmi Európskej únie aj vlastnými cieľmi v rámci Švédska. 

V posledných rokoch mesto Malmö získalo rad medzinárodných ocenení pre svoje zameranie na udržateľný rozvoj mesta a pilotných projektov ako Augustenborg alebo Západný prístav (projekty zamerané na regeneráciu obytných a starých priemyselných štvrtí s cieľom vytvorenia moderných ekologických zón bývania). Malmö bolo tiež označené ako prvé Fairtrade mesto Švédska.

Úzke prepojenie cyklodopravy s verenou dopravou. Foto: Gustaf Johansson

Mobilita v Malmö

Mesto Malmö rastie a stále viac a viac sa zahusťuje, čo je však v súlade s rozvojovými zámermi mesta – nerásť do šírky, ale intenzívnejšie využívať existujúce plochy v meste. Aj preto je konečným cieľom politiky mobility v Malmö aby sa chôdza, jazda na bicykli a verejná doprava stali prvou voľbou pre prepravu nielen osôb, ale aj tovaru v rámci územia mesta. 

Švédske cyklo mesto 

Malmö pretína 490 kilometrov na seba nadväzujúcich cyklo ciest – čo je viac cyklo ciest, ako v ktoromkoľvek inom Švédskom meste a dokonca ešte viac, ako v jeho sesterskom meste Kodaň, známom pre svoju cyklo kultúru. Jazda na bicykli v Malmö je na vzostupe, v poslednom desaťročí neustále rastie, pričom v súčasnosti dosahuje podiel jazdy na bicykli zhruba 30 % z celkovej dopravy. Pre podporu cyklistiky však robí mesto veľa. Okrem fungujúcej siete cyklo ciest bol na 28 križovatkách v Malmö nainštalovaný systém senzorov, ktoré poskytujú cyklistom prednosť. Pokiaľ sa ako cyklista blížite ku križovatke, ktorá v danom čase nie je zaplnená premávkou, automaticky dostanete na semafore zelenú. Tento spôsob preferencie cyklistickej dopravy výrazným spôsobom urýchľuje prepravu na bicykli v rámci mesta a potvrdzuje celkovú politiku mesta v oblasti preferencie cyklo dopravy. Malmö tiež nainštalovalo špeciálne smetné koše určené pre cyklistov, stojany so stlačeným vzduchom slúžiace na nafúkanie kolies na bicykloch a v rámci najrušnejších cyklo ciest nájdete automatické počítadlá cyklistov. Aj z týchto dôvodov je pohyb na bicykli po meste Malmö veľmi jednoduchý. 

Kvalitná a inteligentná verejná doprava 

Každý deň prepravia mestské autobusy Malmö zhruba 40 000 cestujúcich, pričom v priebehu posledných piatich rokov sa ich počet zvýšil o viac než 25 percent. V rámci mesta bolo zrealizovaných viacero politík a programov s cieľom, aby sa autobusy a miestne vlaky prevádzkované regionálnou spoločnosťou Skånetrafiken, patriacou regiónu Skåne, stali ešte atraktívnejšou voľbou. Tieto snahy zahŕňajú zvýšenie frekvencie autobusovej dopravy, ako aj realizáciu jazdných pruhov vyhradených pre autobusovú dopravu. Navyše, mnohé autobusové zastávky sú dnes vybavené informačnými panelmi, ktoré v reálnom čase zobrazujú, kedy presne ďalší autobus dorazí. Niektoré z mestských autobusových liniek v Malmö dosiahli svoju maximálnu kapacitu a sú postupne nahrádzané unikátnymi 24 metrovými CNG či bioplynovými hybridnými autobusmi a v dlhodobom horizonte budú nahradené električkami, ktoré mesto Malmö plánuje opätovne začať používať. Jednotlivé časti mesta sú prepojené aj cez podzemný železničný City Tunnel, ktorý spája tri hlavné vlakové stanice v Malmö: Malmö Central, Triangle a Hyllie.

Čisté vozidlá vo vlastníctve mesta

Mesto Malmö ide príkladom aj v oblasti svojho vozového parku. V rámci postupnej výmeny starších automobilov je cieľom mesta vybudovať svoj vozový park len s ekologickými vozidlami. V zmysle plánu obnovy vozidiel bude v roku 2015 minimálne 75 percent ľahkých vozidiel vlastnených mestom poháňaných elektrinou, bioplynom alebo vodíkom.

Dôležitosť kvality verejných priestorov pre chodcov

Mesto podporuje udržateľné spôsoby presunu svojich obyvateľov vo viacerých oblastiach. Cez riadenie mobility a dialóg s občanmi a zainteresovanými stranami boli cestovné návyky obyvateľov zmenené v prospech chôdze, jazdy na bicykli a verejnej dopravy. V skratke by sa dala podpora mobility zhrnúť tak, že mesto sa maximálne snaží uľahčiť život ľuďom, ktorí využívajú udržateľné formy prepravy a snaží sa ich aj motivovať, aby tak robili. A zároveň sa snaží sťažiť pohyb ľuďom, ktorí využívajú klasickú autodopravu. Uvedomuje si, že napríklad pre rozvoj pešej chôdze je nesmierne dôležité, aby mal človek z chôdze radosť, aby sa prechádzal po pekných uliciach, cez pekné a inšpirujúce verejné priestory a aby sa prechádzať chcel.

Chránená zóna Bike&Ride;+. Foto: Gustaf Johansson

Malmö Centralstation Bike&Ride; – moderný koncept prepojenia mestskej dopravy a cyklo dopravy.

Výrazným pozitívom v rámci budovania infraštruktúry pre cyklo dopravu je projekt komplexného parkovania bicyklov – systém Bike&Ride v rámci troch železničných staníc v meste. V rámci realizácie projektu na Centrálnej stanici bolo vytvorených takmer 1500 parkovacích miest pre bicykle, pričom 400 parkovacích miest je v exteriéri a takmer 1100 parkovacích miest je v podzemnej časti. Parkovanie je zdarma a je prístupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Priestor je počas dňa monitorovaný železničnou strážnou službou a bezpečnostnými kamerami.

Pre záujemcov o bezpečnejšie parkovanie bicyklov je z uvedených 1100 miest k dispozícii 700 miest v rámci chráneného areálu. Prístup do tejto časti je s kartou mestskej hromadnej dopravy na základe registrácie a mesačného poplatku. Výška poplatku je 80 švédskych korún (cca 9 Eur). Realizácia prebiehala v roku 2013.

Projekt však nadväzuje na širšiu stratégiu rozvoja dopravnej siete v meste Malmö. Plány na rozvoj mesta a jeho infraštruktúry boli výrazne podporené výstavbou Øresundského mosta, ktorý spojil mestá Malmö a Kodaň a bol otvorený v roku 2000. V tom čase neexistovalo priame prepojenie hlavnej železničnej stanice v meste Malmö, historickej stanice z roku 1856, s Øresundským mostom. V rámci plánovania sa už ale od roku 1991 s týmto prepojením počítalo a v roku 1995 sa začal projekt mestského tunela – „City Tunnel“. Výstavba sa začala v roku 2005, pričom súčasťou bolo vybudovanie podzemného tunela, podzemnej časti centrálnej železničnej stanice a vybudovanie dvoch nových železničných staníc Triangeln a Hyllie. Výstavba bola ukončená a tunel spolu so stanicami uvedený do prevádzky na konci roku 2010. 

V nadväznosti na vybudovanie dvoch nových a rozšírenie jednej existujúcej železničnej stanice mesto počítalo s podporou infraštruktúry pre cyklo dopravu. Preto na všetkých troch železničných staniciach otvorili verejné parkoviská pre bicykle – s označením Bike&Ride. Stanice sú v najväčšej miere využívané pracujúcimi, či už ľuďmi, ktorí z mesta Malmö cestujú za prácou do Kodane, či blízkych miest Lund a Helsingborg, alebo ľuďmi, ktorí cestujú za prácou do Malmö z okolia. 

Hlavným cieľom bolo vytvoriť pohodlnejšie a rýchlejšie napojenie cyklo dopravy na sieť verejnej dopravy a podporiť tak využívanie vlakov ako ekologického a pohodlného dopravného prostriedku. Súčasťou centrálnej stanice je navyše autobusový terminál, pričom podzemná časť parkoviska pre bicykle sa nachádza priamo pod ním. Cieľom však nebolo len vytvoriť jednoduché funkčné parkovisko pre bicykle, ale miesto, ktoré priamo láka k využitiu bicykla. Miesto, ktoré obsahuje doplnkovú infraštruktúru ako toalety, sprchy, príjemnú čakáreň s informačnými tabuľami s informáciami o odchode vlakov a autobusov, čo všetko slúži pre ešte väčšie prepojenie cyklo dopravy a železničnej dopravy. Pre zvýšenie komfortu sú súčasťou priestoru tiež uzamykateľné boxy pre odloženie prílb a ostatných vecí či stojany so stlačeným vzduchom pre dofúkanie kolies bicyklov. Predajňa bicyklov a cyklo potrieb poskytuje tiež servis pre bicykle. 

Výsledok, ktorý vidíme dnes, však začal plánovaním už v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Úspech projektu preto v najvýraznejšej miere ovplyvnili dobré strategické rozhodnutia a dlhodobé plánovanie.

Servis bicyklov. Foto: Felix Gerlach

Nielen infraštruktúra, ale aj silný marketing

V roku 2003 urobili prieskum, ktorý ukázal, že viac ako polovica všetkých jázd autom bola kratšia ako 5 kilometrov. Už v tom čase prebiehali v Malmö projekty na podporu cyklo dopravy. Rozbehli preto kampaň „No ridiculous car trips in Malmö!“ – voľne preložené ako „Žiadne smiešne cesty autom v meste Malmö!“ Chceli poukázať na to, že v meste Malmö nepotrebujete vlastniť auto. Ak by motoristi vyskúšali bicykel aspoň počas jedného dňa, už by sa nechceli do auta vrátiť. Je to oveľa rýchlejšie, žiadne zápchy, žiadny stres. Prepravujete sa nezávisle od ostatných, čo je veľmi oslobodzujúce, je to skvelý pocit. Chceli kampaň zamerať na deti, aby nechceli mať „smiešnych“ rodičov. Na ekológov, ktorí tento message posunú ďalej. Aby človek, ktorý sedí v aute sám, mal pocit, že je smiešny a že ho tak vníma aj okolie. Súčasťou kampane bol billboard v centre mesta, na ktorom živý človek na mieste bicykloval. Aj týmto spôsobom chceli zdôrazniť slovo „smiešny“. V rámci kampane mali cyklistov, ktorí zmerali čas, ktorý je potrebný na prejdenie vybraných ciest v rámci centra na bicykli. Cyklisti boli výrazne oblečení. Zapojili tiež obyvateľov – každý sa mohol zapojiť a napísať čo je jeho smiešna cesta autom. Ľudia si o to viac uvedomili, ktoré smiešne cesty autom vykonávajú a o to skôr uprednostnili bicykel. Hlavnou cenou bol samozrejme bicykel. Výsledky kampane mali dôkladne zdokumentované a bola veľmi úspešná. Osemdesiat percent obyvateľov Malmö považuje bicyklovanie za prospešné a počet cyklistov výrazne vzrástol. 

V kampaniach pokračujú aj naďalej – zameriavajú sa jednak na motoristov a rôznymi letáčikmi a inými formami odmien ich podporujú k zmene návykov. Dôležité ale je, aby mysleli aj na ľudí, ktorí už denne bicykel používajú – majú pre nich rôzne malé odmeny: chrániče na sedadlá, handričky na utretie bicyklov po daždi a pod. Malé veci, ktoré potešia. 

Dôležité je tiež plánovanie cyklotrás, pri ktorých spolupracujú s odborníkmi a súkromnými spoločnosťami – spoločne hľadajú námety na zvýšenie počtu cyklistov v uliciach. Jeden z nápadov bol napríklad umiestnenie zábradlí pri svetelných križovatkách – aby sa tohto zábradlia cyklista mohol chytiť kým čaká na zelenú a nemusel zosadať z bicykla. 

V roku 1995 v meste Malmö používalo bicykel zhruba dvadsať percent ľudí. V roku 2010 to už bolo tridsať percent čo je významný nárast. V rámci vízií rozvoja mesta plánujú znovu zaviesť električky. Boli by radi, ak by v čase, keď sa znovu zavedie električka bola už sieť cyklo ciest v meste hotová. Dopravní inžinieri v meste predpokladajú, že postupom času stúpne počet cyklistov až na päťdesiat percent.

Mnohým z nás sa môže zdať príklad škandinávskych miest ako niečo nedosiahnuteľné. Samozrejme, nemôžeme chcieť dosiahnuť všetko hneď, avšak systematickou prácou a rozumným budovaním infraštruktúry je cieľ aj v našich podmienkach dosiahnuteľný. Navyše máme voči Škandinávii dve výhody. Jednou z nich je, že sa máme kde inšpirovať a nemusíme opakovať prípadné chyby, ktoré pri rozvoji cyklo dopravy určite aj takéto mestá urobili. Druhou výhodou je možnosť využitia eurofondov, ktoré v novom programovom období budú práve tento typ riešení podporovať.

Čakáreň s pitnou vodou. Foto: Gustaf Johansson
Bike&Ride; na stanici Triangeln. Foto: Gustaf Johansson

V rámci článku o Bike&Ride; na Centralstation v Malmö sme sa porozprávali aj s projektovou manažérkou Tinou Giannopoulou z mestského úradu v Malmö.

Projekt Bike&Ride na stanici v Malmö je len časťou komplexného projektu rozvoja cyklo dopravy v meste. Aké boli začiatky tohto projektu? 

Mesto Malmö má tradíciu rozvoja cyklo dopravy zhruba z obdobia sedemdesiatych rokov minulého storočia. Jedná sa o postupný vývoj. Stav, ktorý vidíte dnes, sme nezrealizovali za rok alebo za dva. Cyklo doprava je však len časť dopravy v rámci mesta, pričom mesto má aj veľmi kvalitnú verejnú dopravu.

Celý projekt bol súčasťou rozsiahlejšieho konceptu, ktorý súvisel s výstavbou infraštruktúry v meste, podzemného tunela s napojením na nový most do Kodane,  dvoch nových staníc a rekonštrukciou existujúcej železničnej stanice. Samotná rekonštrukcia Centralstation bola v hodnote cca 200 miliónov SEK, v rámci ktorej sa zrekonštruoval aj autobusový terminál a v podzemí bolo vybudované veľké parkovisko pre bicykle.

S výstavbou efektívnejších staníc a tratí sa stali vlaky pre ľudí zaujímavejšie. Aj s tým súvisel nárast potreby parkovania bicyklov na železničných staniciach. Pri rozvoji konceptu Bike&Ride bolo prioritou prepojenie cyklo dopravy s verejnou dopravou – vlakmi a autobusmi. Nevnímame to len ako podporu cyklistiky v našom meste, ale najmä ako podporu osobnej železničnej dopravy. 

Našim cieľom tiež bolo zmeniť pohľad ľudí na udržateľný spôsob dopravy. V našom meste nie je nevyhnutnosťou auto vlastniť. V prípade potreby si ho môžete požičať, avšak na väčšinu vašich ciest po meste využijete bicykel alebo verejnú dopravu. Najmä pokiaľ bývate v centre mesta, nemá pre vás zmysel auto vlastniť. Verejná doprava a bicykle u nás vyhrávajú nad autami. 

Ako prebiehalo plánovanie projektu? 

Našim cieľom bo vytvoriť modernú železničnú stanicu s moderným miestom pre parkovanie bicyklov. Pred samotnou realizáciou projektu vznikla tzv. Inspirational book – kniha inšpirácií. Vedeli sme, že chceme parkovanie pre bicykle, ale hľadali sme inšpiráciu. V tejto fáze nebol stanovený žiadny finančný strop, nechceli sme obmedzovať kreativitu. Nechceli sme vytvoriť len obyčajnú šedú budovu, chceli sme príjemné miesto. Kniha dala pri príprave projektu dokopy rôzne profesie, nielen architektov a dizajnérov. Dôležité boli detaily, dizajn – človek by sa mal cítiť ako v metre, čomu zodpovedajú použité obklady, značky a pod. Chceli sme tiež zvýšiť očakávania ľudí – čo všetko môžu čakať od bicyklovania. Vytvorili sme miesto, ktoré nie je len pre váš bicykel, ale je určené najmä ľuďom – sú tam toalety, sprcha, príjemná čakáreň. Je to príjemné miesto, kde sa ľahko a rýchlo dostanete z vášho bicykla na verejnú dopravu

Ako funguje samotná Bike&Ride na Centralstation?

Parkovanie v rámci historickej stanice je v dvoch lokalitách. Jednak boli umiestnené stojany pre parkovanie cca 400 bicyklov v exteriéri stanice na starom železničnom nástupišti a jednak bolo vybudovaných cca 1100 parkovacích miest v novej podzemnej garáži, ktorá bola vybudovaná pod autobusovým terminálom.Do podzemia vedie rampa, prístup je preto veľmi jednoduchý. Časť parkovania je zdarma, časť parkoviska je prístupná na základe mesačného poplatku v symbolickej výške 80 SEK (cca 9 Eur) s kartou na verejnú dopravu. Výhodou tejto časti je, že bicykel je chránený, veľmi ľahko si ho nájdete, a nestrácate preto čas jeho hľadaním. V prípade zlého počasia je suchý. V Malmö bicyklujeme celoročne.

Kto bol investorom parkovacej stanice pre bicykle a kto je v súčasnosti jej prevádzkovateľom? 

Investorom aj prevádzkovateľom je mesto Malmö. Máme na starosti kompletnú údržbu, čistotu areálu a tiež veľmi dôležitý marketing. 

Kto financuje ročné prevádzkové náklady? Zaplatí sa prevádzka stanice aspoň čiastočne z mesačných poplatkov jej používateľov?

Prevádzku financuje mesto Malmö, avšak platby za chránenú časť majú skôr symbolický charakter, nie sú pre nás dôležité. Parkovacie stanice pre bicykle považujeme za sociálny benefit pre našich občanov a peniaze radšej získavame z iných zdrojov – napríklad z poplatkov za parkovanie áut. 

Aká je v súčasnosti naplnenosť parkovacích staníc? 

Vyťaženosť je momentálne asi na tridsať percent a každý mesiac stúpa. V súčasnosti sú najplnšie miesta v exteriéri, v rámci interiéru/podzemia je ešte dostatok voľných miest. Ďalšie železničné stanice majú dodatočnú kapacitu – v rámci stanice Triangeln je k dispozícii 2500 miest a na stanici Hyllie asi 1000 miest, pričom je možné parkovať aj v rámci parkoviska pre autá, kde sú vyhradené parkovacie pozície aj pre bicykle. 

Aká je bezpečnosť tohto riešenia? 

Samozrejme aj u nás sú prípady kedy niekomu bicykel zmizne. Robíme ale všetko pre to, aby sme krádežiam zabránili. Nainštalovali sme kamery, máme pravidelné hliadky, ktoré celý areál kontrolujú. V rámci platenej časti je problém s krádežami minimálny. Zaujímavé je, že v prípade voľne prístupných poschodových stojanov sú obľúbenejšie práve vrchné pozície, ktoré sú považované za bezpečnejšie.

Ako prijali ľudia toto riešenie? 

Nedávno sme dokončili prieskum medzi obyvateľmi, pričom hodnotenie dopadlo veľmi pozitívne. Kladne ľudia hodnotia najmä už spomenuté výhody – že riešenie je jednoduché, bicykel si vedia ľahko nájsť, v prípade zlého počasia je suchý a celé riešenie je veľmi dobre prepojené s vlakmi a autobusmi. V minulosti ľudia parkovali svoje bicykle na lodnom pontóne na kanáli vedľa stanice a tak majú s čím porovnávať.

Aký je podľa vás najväčší prínos takéhoto riešenia pre vaše mesto? 

Podľa našich skúseností jasne vyplýva, že čím lepšia a bezpečnejšia infraštruktúra existuje, tým viac ľudí v meste používa na prepravu bicykel. V Malmö bolo už pred realizáciou projektu ľahké používať bicykel, chceli sme však dosiahnuť lepšie prepojenie s verejnou dopravou a ešte viac podporiť jazdu na bicykli. Dôležité je, aby človek nemusel hľadať miesto kde zaparkuje a aby následne bicykel ľahko našiel, aby bola celá preprava jednoduchá, pohodlná a bezproblémová. Mysleli sme tiež na bezpečnosť. 

Veríme tomu, že by sme mali do rozvoja cyklo dopravy investovať aj naďalej, keďže bicyklovanie má neuveriteľné prínosy pre mesto, pre verejné priestory a pre zdravie ľudí. Aj preto investujeme nielen do rozvoja infraštruktúry, ale aj do marketingu. Snažíme sa, aby si každý uvedomoval, že Malmö je jedným z najlepších miest na bicyklovanie v celom Švédsku. Sme dokonca inšpiráciou aj pre mestá ako Kodaň, ktoré majú síce vysoké čísla v oblasti cyklo dopravy, ale parkovanie bicyklov je tam problém. 

Chceme dlhodobo znižovať podiel áut na doprave v rámci mesta. Už dnes je parkovanie v centre mesta Malmö drahé a sme radi, že to tak je. Podľa nás je to jeden zo spôsobov ako podporiť iné formy dopravy. Pokiaľ máte platiť za parkovanie v mieste, kde bývate, a tiež v mieste pracoviska, tak si skôr či neskôr zvolíte verejnú formu dopravy. 

Našim cieľom je do roku 2030 dosiahnuť čísla 30/30/30, t.j. tridsať percent autá, tridsať percent bicykle a tridsať percent verejná doprava. Zvyšných desať percent je chôdza, ktorú chceme podporovať investíciami do verejných priestorov. Pokiaľ budú ulice príjemné, prívetivé, pekné a ľahko prístupné verejnou dopravou, ľudia sa v nich budú radi pohybovať pešo. Pre nás je dôležité, aby človek nebol odkázaný na jeden spôsob dopravy, ale aby mal možnosť voľby – pešia chôdza, bicykel alebo verejná doprava. To je tiež jedným zo znakov Smart mesta. Je to celý balík opatrení súvisiacich s tým, ako využívame voľnú pôdu, ako rozvíjame verejnú dopravu a ako sa posúvame k udržateľným formám dopravy. Samozrejme s rozvojom súvisí aj tvar mesta, či je kopcovité alebo leží na rovine. V niektorých mestách je rozvoj cyklo dopravy jednoduchší.

Dizajn priestorov je dôležitý. Foto: Gustaf Johansson