Za nejnižší cenu zaplatíme 2x

Česká komora architektů

Veřejné zakázky, a zejména jejich zadávání se ocitají pod drobnohledem jak veřejnosti, tak samotných investorů. Jaký je však pohled častých účastníků výběrových řízení na projektové práce – architektů, a také České komory architektů, která je partnerem státní správy a samosprávy a v neposlední řadě také oficiálním připomínkovým místem při tvorbě dotčených zákonů a předpisů? Architekti, inženýři a stavaři nejčastěji kritizují nechvalně známou praxi v zadávání veřejných zakázek, kdy dochází k prosazování jediného kritéria, jímž je nejnižší cena, přičemž kvalita a uživatelská hodnota pro spotřebitele bohužel zůstávají kritériem druhořadým.

Za vše hovoří nechvalně proslulé příklady – justiční areály v Praze a Brně, Národní centrum duševního zdraví v Klecanech či most ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Jedná o stavby realizované na základě veřejné zakázky, které svou kvalitou ani zdaleka neodpovídají vynaloženým veřejným prostředkům. 

Kdyby na začátku těchto realizací stála dobře vypsaná veřejná zakázka a byla pečlivě zvážena kritéria výběru zhotovitele projektových a inženýrských prací, nemuselo k nesmyslnému mrhání veřejnými financemi vůbec dojít. Kvalita přitom není pouze estetickým problémem.

Kromě budoucích vícenákladů vzniklých provozem mohou mít kvalitativní nedostatky i tragické následky jako zřícení vilémovského silničního mostu během jeho rekonstrukce, při němž zemřeli čtyři lidé. Pojem „neriziková cena“ zde nabývá na větší naléhavosti než kdy dříve.

Předseda ČKA Ivan Plicka dodává: „Vládou schválená Politika architektury a stavební kultury ČR počítá také s opětovným zavedením honorářových řádů do naší legislativy. To by mimo jiné vedlo i ke stanovení ceny stavby i ceny projektových prací, pod které je už rizikové jít. Příkladem je aktuálně připravovaná novela zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Věříme, že naše úsilí přispěje především k ochraně spotřebitele – a tím jsme v případě veřejných zakázek my všichni.“

Nový zákon: naděje pro efektivnější zadávání veřejných zakázek?

připravovanému zákonu o zadávání veřejných zakázek, jenž by měl být vládě předložen v prvním čtvrtletí roku 2016, neupírá jisté pozitivní momenty. Patří mezi ně například posílení argumentu ve prospěch kvalitativních kritérií. Jeden z návrhů Ministerstva pro místní rozvoj v aktuálně připravovaném zákonu dokonce počítá s výslovným doporučením, aby se v případě intelektuálních prací nedávala přednost nejnižší nabídce. 

V souvislosti s novým zákonem ČKA například navrhuje i zavedení tzv. kalkulačního vzorce, který dokáže rozpoznat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, za niž není možné získat kvalitní projekt. ČKA dále navrhuje zpřísnění postihu těch účastníků řízení, kteří se do něho přihlásí s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, tedy to, aby takoví účastníci byli zadavatelem z účasti vyloučeni, nedokážou-li jimi předloženou cenu uspokojivě vysvětlit. Podaří-li se všechny tyto návrhy v novém zákonu zohlednit, bude to jistě dobrý krok směrem ke kvalitní projektové dokumentaci připravovaných staveb, ke kvalitní architektuře a k posílení transparentnosti při správě veřejných financí.

Pomoc zadavatelům a úředníkům

Komora si však zároveň plně uvědomuje problémy, s nimiž se zadavatelé veřejných zakázek při jejich vypisování potýkají. Patří mezi ně například nedostatečná orientace úředníků v procesu přípravy staveb a dalších realizací z oboru architektury, územního plánování či výstavby. Z tohoto důvodu ČKA na podzim chystá několik odborných seminářů, které budou veřejné správě nápomocné nejen v otázce veřejných investic. 

Pomoc nabízí Komora i ve formě Programu pro stanovení hodnoty projektových prací. Aplikace stanoví potřebnou hodinovou dotaci nezbytnou pro projektové činnosti architektů a inženýrů podle typu, kategorie obtížnosti a předběžné ceny pozemní a krajinářské stavby. Je vhodná jak pro veřejné zakázky, tak pro privátní investice. Hodnoty hodinové dotace přitom odpovídají nutné časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby nebo její části v souladu s příslušnými právními předpisy (například stavební zákon, související závazné předpisy, technické normy atd.).

Program nabízí možnost výběru kategorie náročnosti připravované stavby nebo její části, volbu, zda jde o rekonstrukci, či novostavbu, zahrnutí hlavního projektanta do celkového procesu přípravy, zadání průměrné hodinové sazby projektové kanceláře apod. Aplikaci bez nutnosti jakékoliv registrace může používat kdokoliv – jak soukromý, tak veřejný investor. K dispozici je na webových stránkách ČKA. Program je zpracován zatím pro projektovou přípravu pozemní a krajinářské stavby. V krátké době bude dokončen a spuštěn program pro proces územního plánování, po kterém volá významná část odborné veřejnosti, zpracovatelů a pořizovatelů územních plánů. 

Další připravovanou pomocí nejen pro města a obce je Manuál pro veřejné zakázky, který ČKA aktuálně zpracovává. Bude popisovat proces zadávání veřejných zakázek na projektové práce, definovat role jednotlivých aktérů procesu a doporučovat efektivní postup při jejich vypisování. Komora tak navazuje na své dřívější metodiky objednané Ministerstvem pro místní rozvoj (např. Metodický pokyn pro výběr zhotovitele územního plánu s uplatněním soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění či Kritéria pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti pro výběr zhotovitele územního plánu a regulačního plánu). 

Jejich cílem je poskytnout pomoc při výběru projektanta územního či regulačního plánu tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi cenou a kvalitou. Nový Manuál pro veřejné zakázky bude rovněž obsahovat metodiku pro zpracování investičního záměru či informaci o výhodách pozice městského architekta a možnosti jeho spolupůsobení při zadání zakázky i následném výběrovém řízení. Zásadní sekce bude pojednávat o předpokládané ceně stavby a projektových prací a naváže na Program stanovení hodnoty projektových prací. 

Pro informace o seminářích ČKA, Programu pro stanovení hodnoty projektových prací a dalších aktualitách sledujte www.cka.cz nebo kontaktujte sekretáře Komory Marii Špačkovou ([email protected], +420 727 812 736).