Dobrý příklad vize dopravy

David Bárta, šéfredaktor Smart Cities

První fází návrhové části SUMP je formulace vize, tj. dlouhodobých měřitelných cílů města v oblasti dopravy, které se stanou jak politickým závazkem města, tak i marketingovým nástrojem pro komunikaci plánu s občany.

Město Brno již uzavřelo analytickou část SUMP a chystá se pokračovat návrhovou částí. Pro ověření, zda jsou jeho kroky správné a zda zpracovatel SUMP získal potřebné podklady a data pro opodstatněný návrh vhodných opatření pro podporu udržitelné mobility, město uspořádalo v ČR precedentní odborný seminář, který se konal 3. 9. 2015 na půdě Jihomoravského inovačního centra.

Cílem semináře bylo získat cenné informace od nejrůznějších odborníků z oblasti dopravy a za účasti vrcholového vedení Brna dospět k formulacím různých vizí, z nichž by si politici mohli vybrat tu, která nejvíce odpovídá jejich představám.

Primátor Petr Vokřál se k důvodům uspořádání semináře vyjádřil takto: „PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY je klíčový strategický dokument, který by neměl vzniknout jednostranně, ale ve spolupráci s odborníky, institucemi, firmami i obyvateli města. Výběr konkrétní vize pohybu lidí i zboží po městě je v kompetenci Rady města Brna. Pro kvalifikované rozhodnutí ale potřebujeme znát váš názor, názor vizionářů, expertů i poradců. Proto je tento workshop velice důležitým krokem v procesu pořizování plánu mobility v Brně.“

Role v expertním workshopu

Odbor dopravy ve spolupráci s komisí Smart City přišly s ojedinělým konceptem organizace workshopu. Pro jednotlivé účastníky byly pro rozpracování vize definovány tyto role v odborném týmu:

Vizionáři
představí před plénem připravenou vizi, kterou by plán mobility měl naplnit. Následně jsou odbornými lídry pracovních týmů a po odborné stránce vedou tým po celou dobu workshopu.

Experti
jsou odborníky nejen z oblasti dopravy, ale i z jiných oborů, jejichž poznatky jsou pro plánování mobility nutné (např. ekonomie, životního prostředí, statistiky, demografie, apod.). Aktivně se účastní práce v týmu, který si po představení vizí sami vyberou.

Politická reprezentace
za každou politickou stranu, která je reprezentována v Zastupitelstvu města Brna, mohl být jednání přítomen jeden zástupce po celou dobu konání workshopu a druhý na závěrečnou prezentaci. Každý politický klub mohl mít jednoho zástupce, optimálně odborníka na oblast mobility, který nemusí být členem daného politického klubu. Druhý zástupce měl být členem politického klubu. Je však možné, aby politický klub zastupovala pro obě části pouze jedna osoba. Politici mohli naslouchat a klást dotazy.

Poradci
zástupci městských organizací, odborů Magistrátu města Brna, zástupci státních organizací, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, koordinátora integrovaného dopravního systému a dalších institucí. Jejich role je pasivní, v rámci workshopu jsou připraveni poradit s konkrétními informacemi v rámci jimi spravované agendy.

Facilitátoři
organizační vedoucí jednotlivých týmů, kteří znají organizaci seminářů a usměrňovali diskuse v týmech. Jejich úkolem bylo dosáhnout v určeném čase požadovaných výstupů jejich týmu.

Výsledek expertního semináře

Výsledkem práce jednotlivých pracovních týmů by měla být srozumitelná a odborně podložená realistická vize Plánu mobility, která bude mít měřitelné parametry. Součástí vize je i návrh dělby přepravní práce. Dále pojmenovává oblasti změn, ve kterých by měly být provedeny intervence. Optimálně by měly být stanoveny i strategické cíle, na které se zaměřují intervence v jednotlivých oblastech změn.

Brno má svou vizi dopravy 2050

Komise Smart City doporučila Radě města Brna vizi, kterou vybrala v rámci interního hlasování jako nejlepší po formální i obsahové stránce, a to vizi Zbyňka Sperata (Centrum dopravního výzkumu). Především byly oceněny konkrétní formulované číselně vyjádřené cíle. 22. 12. 2015 byla tato vize schválena Radou města Brna s dodatečným navýšením podílu ve prospěch cyklistické dopravy. Jedná se o první takto zpracovanou vizi v ČR, a proto ji pro inspiraci ostatním městům v plném znění uvádíme dále.

VIZE DOPRAVY MĚSTA BRNA 2050

Brno je město, kde se snadno žije (i bez automobilu)

Brno se v roce 2050 umísťuje na prvním místě žebříčku hodnotícím kvalitu života ve městech. Žije zde 480 tis. spokojených obyvatel, kteří ani ve volných dnech nejsou nuceni odjíždět z města za čistým vzduchem. Brno je městem, kde se velmi snadno žije bez automobilu. Je to město krátkých cest s propojenými a navazujícími dopravními mody. Mobilita je jakožto stavební kámen kvality života ve městě hlavním politickým tématem, obyvatelé města se již 35 let aktivně zapojují do tématu městské mobility s tvůrčími podněty. Být seniorem nebo hendikepovaným v Brně neznamená žádné omezení cestovních návyků. Město dlouhodobě, koncepčně a koordinovaně řeší zefektivňování dopravního systému. Snadnost, možnost a rychlost cestování jsou hlavními cíli dopravního plánování. Zároveň je město na základě široké datové základny schopno v oblasti mobility pružně reagovat nejen na trendy v dopravě, ale i demografii, ekonomice a migraci obyvatel.

Oblast změny: podíl cest udržitelných druhů dopravy (VD, cyklodoprava, pěší)

Strategické cíle

 • Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy
 • Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15 % vyšší v r. 2030)
 • Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20 % do r. 2050)

Oblast změny: komunikační síť města a kvalita veřejných prostor

Strategické cíle

 • Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD uvnitř města (vč. parkovacích kapacit) po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
 • Zvýšit dostupnost a atraktivitu udržitelných forem dopravy města a jeho zázemí (např. příměstské železnice – podíl příměstské železnice na referenčních cestách vzroste do r. 2030 o 20 % na úkor IAD)
 • Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu obyvatel města spokojených s veřejnými prostorami o 30 % do r. 2030)

Oblast změny: organizace a řízení dopravy a poptávky po dopravě

Strategické cíle

 • Propojit dopravní a územní plánování, zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů
 • Zavést komplexní plánování dopravy zaměstnanců a návštěvníků velkých podniků a institucí včetně záměrů generujících dopravu (např. plány mobility pro obchodní centra – firemní plány mobility povinné pro organizace s více než 100 zaměstnanci do r. 2020, 50 zaměstnanci do r. 2025)
 • Zavést vzdělávání, školení, osvětu v oblasti městské mobility a informovanost účastníků dopravního provozu

Oblast změny: ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy, energetická náročnost dopravy

Strategické cíle

 • Snížit počet dopravních nehod (plnit národní cíle, např. snížení počtu obětí dopravních nehod do r. 2025 na polovinu oproti roku 2015)
 • Snížit počet obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy (do r. 2025 bude vystaveno nadlimitnímu hluku z dopravy méně než 5 % obyvatel města)
 • Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do r. 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu a rok do r. 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20 % do r. 2050)
 • Zajistit spolehlivost dopravního systému při mimořádných událostech
 • Minimalizovat negativní dopady městské logistiky