Liberec – první nákup papírových jízdenek pomocí bezkontaktních platebních karet v ČR

Rozloha: 106,1 km2
Počet obyvatel: 102 562
Dopravce, u něhož byl projekt realizován: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
5. největší dopravní podnik v ČR
Počet obyvatel, které DPMLJ obsluhuje: 150 tisíc
Vozový park: 139 autobusů, 67 tramvají

Pilotní projekt implementace EMV:

  1. Etapa od 20. 8. 2014 – akceptace bezkontaktních platebních karet v jízdenkovém automatu; 70 % hotovost, 30 % platební karta; po zavedení akceptace EMV nárůst tržeb o 30 %
  2. Etapa č. 2 od 20. 9. 2014 – 3 validátory v jedné tramvaji – první akceptace bezkontaktní platební karty ve vozidle v ČR
  3. Etapa č. 3 od 1. 7. 2015 – akceptace EMV ve 30 tramvajích (kompletní linka č. 2 a 3)

Dotazy pro Luboše Wejnara (ředitele DPMLJ)

Proč se dopravní podnik rozhodl zavést nákup jízdenek ve vozidle pomocí bezkontaktní platební karty?
Dopravní podnik chce cestujícím nabídnout nový produkt, spojený s možností odbavení přímo ve vozidle se snahou rozšířit a zjednodušit možnosti nákupu jízdenek.

V čem především vidíte výhodu tohoto nového platebního kanálu a vlastně i nového způsobu elektronického odbavování cestujících?
Cestující nemusí dopředu shánět jízdenky v předprodejních místech či hledat na zastávce automat. Při nástupu do vozidla pak nemusí myslet na to, zda má dostatek drobných pro zakoupení jízdenky. Využije kartu, kterou již má a používá pro běžné platební transakce.

Jaká skupina cestujících tento prodejní kanál využívá?
Služba je zaměřena na příležitostné cestující, kteří necestují pravidelně a nevyužívají předplatné. A samozřejmě tento produkt využijí i turisté, proto odbavovací zařízení umožňuje komunikaci prostřednictvím čtyř jazyků.

Jaké jsou ohlasy klientů na tento způsob elektronického odbavování?
Ohlas ze strany cestujících je možné dokumentovat četností používání. Od začátku roku 2015 do konce října využilo službu 24 tisíc klientů a počet transakcí stále stoupá. Zatímco v lednu 2015 šlo o zhruba 1 000 jízdenek, za měsíc říjen 2015 evidujeme 5 241 transakcí.

Cestující nemusí dopředu shánět jízdenky v předprodejních místech či hledat na zastávce automat. Využije kartu, kterou již má a používá pro běžné platební transakce.

Jaké jsou přínosy akceptace EMV a možnost nákupu jízdního dokladu pomocí této metody přímo ve vozidle pro samotný dopravní podnik a jeho zaměstnance?
Cestující využívá nosič, bankovní kartu, který již vlastní a nemusí si jej pořizovat. Tím odpadá související administrativa vlastně i na straně dopravního podniku. Bezkontaktní platba pak v plné míře nahrazuje klasickou papírovou jízdenku. Dopravní podnik tak ušetří na tisku jízdenek, distribuci a na odměnách externím prodejcům.

Chystáte se tento způsob odbavování cestujících rozšiřovat?
Pomineme-li stacionární automat na prodej jízdenek na terminále MHD v Liberci, jsou zatím příslušným zařízením vybaveny vozidla městských tramvajových linek č. 2 a 3. Chystáme rozšíření na tramvaje meziměstské linky mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a v dalších etapách budou vybaveny autobusy MHD v Liberci a v Jablonci nad Nisou.

Jsou nějaké další technologie, které byste rád ve svém provozu uvítal či nad kterými do budoucna uvažujete?
Dopravní podnik se zajímá o nové technologie používané ve veřejné dopravě a zabývá se i jejich využitím při zajišťování dopravní obslužnosti v regionu. Příkladem může být i vybavení nových autobusů pořízených v roce 2015 speciálním zařízením, které je umístěno v dveřních rámech  vozidel a slouží pro sčítání cestujících.

Dotazy pro Jiřího Hruboně (ředitele společnosti KORID LK)

Jak vnímáte pilotní projekt akceptace bezkontaktních platebních karet v DPMLJ?
Pilotní projekt vnímáme jako první krok správným směrem. IDS IDOL již 6 let pracuje s bezkontaktními kartami s čipem MIFARE s produktovým názvem Opuscard, které umožňují plnou integraci všech módů veřejné dopravy v LK, plnou přestupnost a akceptaci všemi dopravci. Vzhledem k tomu, že v Liberci a Jablonci nad Nisou  je velmi vysoká penetrace obyvatelstva těmito kartami, měli jsme obavy, aby cestující byli schopni rozpoznat, že „čipování” bezkontaktní platební kartou je pouze úhradou jízdného a nezakládá nárok na přestup na jiné módy veřejné dopravy, jak to umožňuje karta Opuscard. Obavy se ale většinově nenaplnily, platební karta si pravděpodobně našla svůj cílový segment. Máme velký zájem o výstupy z post implementační  analýzy a vyhodnocení pilotního projektu, z nichž se dá analyzovat chování cestujících při využití tohoto platebního prostředku proti konkurenčním způsobům úhrady (papírová jízdenka, sms, EP na Opuscard).  Pokud je již tato analýza k dispozici, velmi zdvořile o ni žádáme, protože ovlivní naše rozhodování, kudy dál.

Je možné bezkontaktní platební kartu použít v rámci krajského integrovaného dopravního systému IDOL?
Kromě výše uvedeného způsobu na linkách 2 a 3 tramvají MHD Liberec lze bezkontaktní platební kartu zatím použít jen standardním  způsobem v některých předprodejích na stacionárních POS terminálech.

Chystáte se tento způsob elektronického odbavování cestujících v Libereckém kraji využít?
Současný způsob využití platební karty na bázi EMV pro úhradu jednotlivého jízdného nepovažujeme za cílový stav, ale jeden z možných způsobů platby jízdného. Splňuje pouze jeden z požadavků – nahradit hotovost bezhotovostní platbou, což je naším společným cílem. V připravované studii proveditelnosti a strategii rozvoje pro dalších období proto chystáme takový systém, který umožní mimo jiné i odbavení na standardu EMV tak, aby bylo možné realizovat přestupnost mezi všemi integrovanými módy veřejné dopravy zahrnutými v IDOL, rozúčtování tržeb z jízdného mezi dopravci, získávat data o odvedeném dopravním výkonu na linkách a spojích k dalšímu zpracování pro dopravní technologie. Tento Vámi zmíněný způsob z pilotního projektu bude samozřejmě zahrnut.