Zero:e park – cesta k nulovým emisím v Hannoveru

Elisabeth Kuscht, kancelář ochrany klimatu, Hannover (redakčně upraveno)

Rezidenční čtvrť na jihozápadě Hannoveru s názvem Zero:e park se stala příkladem kvalitních legislativních a organizačních postupů podpory výstavby velkých rezidenčních projektů s důrazem na ekologickou udržitelnost. V lokalitě vzniká přes 330 domů v pasivním standardu a počítá se dokonce s tím, že celá lokalita bude mít v blízké budoucnosti nulové emise CO2.

Projekt Zero:e park, který je označován za největší evropskou lokalitu se striktními požadavky na pasivní výstavbu, je příkladem dobře navržené a fungující části města. Vzhledem k tomu, že lokalita vzniká od úplného počátku na zanedbaných pozemcích v sousedství rekreační zóny blízko centra města, je to také skvělá příležitost k analýze, jak jsou různé nástroje a možnosti lokálních samospráv efektivní v plánování sídel s ohledem na ekologickou udržitelnost a velmi nízkou až nulovou energetickou náročnost.

Cesty k energeticky úsporné výstavbě v Hannoveru

Samotné město Hannover je velmi aktivní v prosazování ochrany klimatu. Město v roce 2008 přijalo a implementovalo akční program Aliance pro ochranu klimatu 2020 (Klima Allianz Hannover 2020), na němž se podílelo přes 80 různých městských i soukromých subjektů. Cílem programu je do roku 2020 snížit emise CO2 o 40 %. Týká se to zejména podpory výstavby budov v pasivním standardu a využívání chytrých energetických řešení a obnovitelných zdrojů energie. Aliance pro ochranu klimatu specifikuje zejména:

  • Optimalizaci staveb z hlediska využití solární energie
  • Přísné požadavky na nízkou energetickou náročnost budov a povinnost poskytovat v tomto směru odborné poradenství například při pronájmech
  • Požadavek na rekonstrukce městských budov s důrazem na energetickou náročnost a výstavbu nových městských objektů výhradně v pasivním standardu

Souhra místních faktorů

Uplatňování norem s ohledem na ekologickou udržitelnost a energetickou náročnost nemůže být úspěšné bez odpovídající součinnosti regionálních úřadů, firem a komunit. V Hannoveru se o poskytování informací a o financování v souvislosti s propojováním ekologických a energetických požadavků na výstavbu stará městem zřízený fond Proklima. Další důležitou součástí hannoverského úspěchu je také stále větší tlak na developerské a realizační firmy na energeticky efektivní výstavbu. Důležité je přitom zejména:

  • Včasné informování a celkově dobrá komunikace všech složek procesu výstavby
  • Důraz na kvalitu projektů i jejich realizace

Díky tomu, že město poskytuje firmám všechnu potřebnou podporu v oblasti energeticky efektivní výstavby, mohou zde od roku 2008 bez problémů vznikat budovy postavené v pasivním standardu.

Úspěch pasivních domů nebyl ani v Hannoveru automatický

Ačkoli fond Proklima pomohl díky výhodnému financování a poradenství ve městě nastartovat pasivní výstavbu a realizovat několik městských budov v pasivním standardu, celkové přijetí pasivních domů v Hannoveru nebylo úplně bezproblémové. Týká se to hlavně rodinných domů, u nichž bylo nutné k energeticky velmi úsporné výstavbě přesvědčit jak projektanty, tak investory. Objevily se zde dva hlavní problémy:

  • Projektanti a developeři se obávali možných poruch technických zařízení pasivních domů a s nimi spojených záručních problémů
  • Ne všechny městské pozemky byly pro pasivní výstavbu rodinných domů vhodné; šlo hlavně o polohu pozemků z hlediska solárních zisků staveb a překážející porosty stromů

Větší obrat v pasivní výstavbě v Hannoveru přineslo až cílené vyhledávání vhodných městských pozemků a také rozhodnutí městské rady, že každému developerovi, který se zaváže k výstavbě domů v pasivním standardu, bude už od prvního plánování stavby poskytnuta kvalitní informační, legislativní a procesní podpora. Právě to zde postupem času pomohlo zlomit všechny averze a předsudky k pasivním domům.

Decentralizované zdroje energie

Koncept Zero:e parku nezůstal jen na papíře, ale je opravdu uplatňován v praxi. Město se přitom snaží zde vyzkoušené postupy přenést do praxe také v dalších městských částech. Jde především o podporu stavění domů v pasivním standardu a také o co největší decentralizaci výroby tepla pro vytápění domů.

Základním principem uplatňovaným v Zero:e parku je co největší snižování spotřeby tepla na vytápění a elektřiny. Toho je dosaženo důsledně uplatňovaným požadavkem na novou výstavbu pouze v pasivním standardu, tedy s měrnou spotřebou tepla na vytápění méně než 15 kWh/m2/rok a využíváním obnovitelných zdrojů – především solární – energie. Energie ze slunce je přitom využívána jak pasivně, tedy na základě promyšlené konstrukce domů s velkými solárními zisky v zimě, tak také aktivně díky instalacím fotovoltaických panelů a systémů pro termický ohřev vody. Hlavním cílem je přitom co nejvíce snížit emise CO2; již nyní se celková produkce CO2 v souvislosti s provozem domů snížila zhruba o 65–87 %.

Z analýz přitom vyplynulo, že pro sídliště není výhodné zásobování teplem rozvodnými sítěmi z centrálního zdroje. Po lokalitě proto bude rozvedena pouze elektřina. Ze zdrojů tepla si mohou budoucí majitelé vybrat mezi kompaktním tepelným čerpadlem nebo zdrojem na biomasu. Obecně platnými předpisy je navíc stanovena povinnost solárních termických kolektorů pro pokrytí alespoň 60 % spotřeby tepla pro teplou vodu. Alternativou je fotovoltaický systém s minimálním výkonem 1,5 kWp pro každou bytovou jednotku.

Důraz na nízké emise a vysokou energetickou efektivitu domů si také vyžádal úpravy územního plánu. Jde hlavně o úpravy odstupových vzdáleností domů a o požadavky na větší kompaktnost budov. Přesto však zde mají architekti dostatek prostoru pro své individuální vyjádření.

Závěr

Projekt Zero:e park se ukázal být velmi úspěšnou „laboratoří“ plánování a postupů místních samospráv větších měst k podpoře velmi nízkoenergetické výstavby, snižování emisí CO2, využívání obnovitelných zdrojů energie a celkově důrazu na ekologickou udržitelnost rozvoje městských částí. A to nikoli samoúčelně či jen z nějakého rozmaru. Hannoverská lokalita Zero:e park se stala atraktivním místem pro bydlení a láká také investory a podnikatele. Zde vyzkoušené koncepty a postupy jsou navíc dobře aplikovatelné nejen v dalších částech Hannoveru, ale i v ostatních městech. Klíčem je hlavně promyšlená podpora a komunikace všech subjektů (samospráva, developerské a realizační firmy, občané), územní plánování s ohledem na energetické nároky domů a důsledná podpora výstavby městských i soukromých budov v pasivním standardu.

Fota: Christian Wyrwa