Když hazard mizí z měst

Martin Svoboda, předseda sdružení Občané proti hazardu

Je jen málo veřejných témat, ve kterých je společnost v tak velké shodě jako v tématu hazardu a výskytu heren. Kdykoli a kdekoli uděláte průzkum veřejného mínění s otázkou na omezení nebo rušení heren a kasin, vyjde vám zpravidla osmdesátiprocentní i vyšší podpora veřejnosti pro zákaz heren v místě, kde žijí či pracují. Před několika lety bylo jen velmi těžko představitelné, že by se s přemnoženými hernami v městech a obcích dalo cokoli dělat. Vývoj posledních pěti let však ukázal, že každý problém je řešitelný. To se týká i tvrdého hazardu. 

Možnosti obcí a měst regulovat hazard

Původně panoval nežádoucí stav, kdy obce byly nuceny na svém území, a to bez ohledu na vlastní zákazovou vyhlášku, trpět často neomezené množství heren. Dnes, na základě několika rozhodnutí Ústavního soudu (poslední je z jara 2013), mají obce neomezenou pravomoc na svém území hazard omezit či zakázat. Ti z vás, kdo mají zkušenosti s povolováním a rušením povolení vydaných Ministerstvem financí, možná namítnete, že vlastní proces rušení trvá příliš dlouho. Bylo to způsobeno tím, že Ministerstvo financí z větší části rozhodnutí Ústavního soudu ignorovalo, herny tudíž nebyly rušeny vůbec, nebo jen velmi vzácně. Dnes, zejména po personálních změnách na Ministerstvu financí, je situace výrazně lepší v celé ČR. Dá se předpokládat, že města, v nichž platí regulační vyhláška, se zbaví protiprávně fungujících automatů do několika týdnů, nejdéle měsíců. Je však ještě třeba upozornit na nedávné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: pokud je ve vyhlášce uvedeno, že někteří provozovatelé musí svou činnost ukončit, zatímco druzí mohou zůstat, jde o vyhlášku diskriminační a lze ji snadno napadnout. Než tedy riskovat napadení vyhlášky kvůli zachování jedné či několika heren konkrétní společnosti, je pro obec výhodnější (a občany oceňovanější) úplný zákaz. 

Připravovaný loterní zákon

V rámci tématu regulace hazardu je potřeba zmínit ještě připravovaný nový loterní zákon. Na vznik tohoto nového zákona ovšem nelze spoléhat při regulaci na komunální úrovni. Někteří komunální politici právě snahu o novou legislativu alibisticky používali či používají jako výmluvu, když se jim nechce převzít vlastní iniciativu v oblasti regulace hazardu v obci. Cesta tohoto zákona k jeho uvedení v život bude ještě náročná, bude lemována mnoha lobbistickými tlaky od provozovatelů hazardu, a v neposlední řadě se jeho tvůrci musí vyrovnat s výhradami ze strany Rakouska, jejichž základem jsou také mezinárodní lobbistické tlaky provozovatelů hazardu. Lze optimisticky předpokládat, že se všechny komplikace a překážky podaří překonat, nicméně to zcela jistě bude nějakou dobu trvat. Protože však obce a města mohou regulovat hazard okamžitě a bez větších omezení, není nutné upínat se pouze k novému loternímu zákonu. Ten z velké části řeší spíše otázky celkového přístupu k provozování hazardu v ČR a jeho obecné regulační mechanismy. Mezi ně patří například omezení výše výher a proher (nejvyšší možná sázka, nejvyšší hodinová prohra, povinné pauzy), zavedení registračních karet pro hráče, bezhotovostní hra atd.

Změny veřejného prostoru

Vzhledem k tomu, že již mnoho měst a obcí přistoupilo ke zrušení heren a kasin na svém území, máme k dispozici velmi slušný reprezentativní vzorek míst, kde již došlo a dochází k razantním změnám ve veřejném prostoru – po zrušení heren tady vznikají nové, společensky přínosnější provozy. Na místech někdejších potemnělých heren, okolo nichž se místní obyvatelé báli chodit, vznikají nové kavárny, cukrárny, knihkupectví, případně jiné rozmanité obchody a služby. Přitom vliv změn ve veřejném prostředí se neodráží jen v jiném typu využití vlastních prostor; tyto změny mají také pozitivní vliv na trh nebytových prostor a výši nájmů. Ten byl totiž dlouhé roky existencí heren a kasin uměle a zbytečně nadhodnocovám a v řadě lokalit si často běžný obchodník nebyl schopen pronajmout nebytový prostor – herna zde mohla zaplatit klidně dvakrát vyšší nájem. Ve chvíli, kdy majitelé nemovitostí nebudou mít možnost pronajmout prostory hazardu, budou si muset vybrat jiného nájemce za nájem adekvátní pro danou lokalitu. 

Závěrem

Některým libertariánštěji smýšlejícím jedincům se může v současné době zdát, že v otázce hazardu se jedná o „hon na čarodějnice“. Není to pravda. Tvrdý hazard neměl mít v ČR nikdy možnost tak nekontrolovaného a masivního rozšíření, jak se bohužel v naší zemi stalo. Nyní je potřeba tento zcela nežádoucí a pro společnost nezdravý stav poměrně radikálně řešit, následně přijmout nová, přísnější a současný vývoj reflektující zákonná pravidla, a v neposlední řadě se také zaměřit na prevenci a léčbu závislostí. Až potom bude možné považovat tento problém za komplexně řešený.

www.obcaneprotihazardu.cz