Osvětlení zimního stadionu

Autoři: Miroslav Šafařík, Jiří Mazáček, PORSENNA o. p. s.

Příležitost pro hodnocení na základě ekonomické výhodnosti

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) je mnohdy vnímán jako zásadní nejen pro zjednodušení procesu, ale také pro zvýšení kvality zakázek a jako vysvobození od převládajícího vyhodnocování podle nejnižší ceny. Pro ty, kteří měli odvahu a byli ochotni podstoupit o něco složitější přípravu veřejné zakázky, nebyla ani za předchozího předpisu žádná překážka pro zadávání na základě kritérií ekonomické výhodnosti. Také ministerstvo pro místní rozvoj pro tyto případy připravilo již v roce 2008 Metodiku hodnocení veřejných zakázek s ohledem na kritérium 3E jako součást dokumentu „Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek“.

Pravdou je, že v některých případech může být příprava takovéto zadávací dokumentace náročná, ale vyšší úsilí se zúročí ve výsledku. Jednou z procesně nejsložitějších veřejných zakázek tohoto typu je zřejmě příprava projektů metodou EPC (viz jiný článek v tomto vydání časopisu), jsou však případy, kdy podstata veřejné zakázky přímo vybízí k hodnocení na základě ekonomické výhodnosti a kdy lze zadávací dokumentaci připravit relativně jednoduše. Právě to byl případ řešení nového osvětlení zimního stadionu v Sušici. Zimní stadion zde má dlouhou historii a je součástí unikátního sportovního areálu s plaveckým bazénem a s dalšími možnostmi sportovního vyžití a relaxace. Zimní stadion je v podstatě víceúčelovým zařízením, neboť po částečné rekonstrukci v roce 2009 zde byl pořízen rozebíratelný umělý povrch pro halové sporty. Osvětlení však zůstalo původní, rozpočet neumožnil komplexní renovaci. V roce 2015 však již uzrál čas na výměnu svítidel, a jelikož zde byl zájem pořídit osvětlení s co nejlepšími parametry a navíc energeticky úsporné, bylo rozhodnuto o relativně náročnější přípravě zadávací dokumentace tak, aby si dodavatele zavázali zajištěním garantované spotřeby energie.

Situace byla v tomto případě odlišná od té, která je popsána v případě projektu realizovaného metodou EPC. Jednalo se o klasické výběrové řízení na zakázku malého rozsahu v podobě stavebních prací. Namísto obvyklého kritéria nejnižší nabídkové ceny však bylo připraveno vícekriteriální hodnocení (viz dále v článku), doplněné navíc o podmínku vyhodnocování dosažených úspor po dobu několika let od ukončení realizace. Tento požadavek by mohl být považován za formu rozšířené záruky za dodané dílo.

Zadávací dokumentace

Profesní a technické kvalifikační předpoklady byly nastaveny co nejjednodušeji, nebylo vyžadováno nic více než doklad k podnikání v předmětné oblasti a doložení tří obdobných zakázek. Zadavatelem byly dále poměrně precizně specifikovány technické požadavky dodávky osvětlení. Zásadní přílohou smlouvy však byla část definující vyhodnocení skutečně měřené spotřeby.

Hodnocení nabídek prováděla hodnoticí komise, jejímiž členy byli zástupci města, provozovatele zimního stadionu a také odborný poradce, který se podílel na přípravě technické části zadávací dokumentace. Vzhledem k charakteru zakázky si zadavatel ponechal možnost vyzvat uchazeče k úpravě či doplnění nabídky, nicméně tuto možnost nemusel využít, a to i přesto, že nabídek se sešlo celkem pět. Třem zvoleným dílčím kritériím byly stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti následovně

Nabídková spotřeba

Nabídkovou spotřebou se rozumí spotřeba energie, kterou byl každý z uchazečů schopen garantovat v rámci podání nabídky a zaručit tak její dosažení a udržení po realizaci jím navrženého řešení. Nabídkovou spotřebu stanovil každý z uchazečů výpočtem na základě zadavatelem stanovených okrajových podmínek, a to pro své technické řešení. Jak je asi zřejmé z podstaty předmětu zakázky, podklad pro výpočet nabídkové spotřeby obsahoval základní parametry pro výpočet – požadovanou intenzitu osvětlení pro každou úroveň osvětlení a dobu svícení stanovenou zadavatelem na základě zkušenosti s provozem a předpokládaným provozem v budoucnu. Hodnocení nabídek bylo u tohoto kritéria provedeno samozřejmě ve prospěch nižší hodnoty.

Nabídková cena

Nabídková cena představovala celkovou cenu za dodávku předmětu díla, včetně projektové dokumentace. Podmínkou však bylo, aby cena za realizaci díla, tj. dodávka a montáž zařízení včetně souvisejících stavebních prací, byla v nabídce doložena kalkulací v podobě soupisu prací a dodávek, resp. hrubým položkovým rozpočtem.

Kvalita technického návrhu

Třetím z hodnoticích kritérií byla kvalita technického návrhu. Podobná kritéria bývají ve veřejných zakázkách problematická, proto se kvalita příliš často jako subjektivní kritérium neobjevuje. V případech, kdy kritéria určující kvalitu dodávky je možné alespoň částečně kvantifikovat, lze užití kritéria doporučit vždy. Kvalitou návrhu se rozumí prokázání vazby mezi technickým řešením a nabídkovou spotřebou (respektive úsporou energie) a dalších přínosů pro zadavatele (např. doba garance, přehlednost předložené nabídky, způsob provedení apod.). V tomto konkrétním případě byla hodnocena mimo jiné subkritéria zohledňující technickou kvalitu a úroveň osvětlení, mimo jiné například možnost jednoduchého uživatelského doladění světelného toku na požadovanou úroveň, možnost vzdálené správy, monitoringu a diagnostiky stavu jednotlivých svítidel, možnost programování jednotlivých zón nebo prodloužená garance spotřeby.

Svítidla v akci. Foto: Město Sušice

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bylo provedeno standardně, na základě bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Vyhodnocení kritérií nabídkové spotřeby a nabídkové ceny bylo provedeno stanovením bodové hodnoty na základě poměru rozdílu hodnot nejvyšší a posuzované nabídky ve vztahu k nejvyšší hodnotě.

Vyhodnocení kvalitativního kritéria bylo provedeno na základě subjektivního hodnocení jednotlivých nabídek přiřazením bodů v intervalu 0 až 100. Výsledná hodnota byla stanovena na základě vah jednotlivých kritérií, a na základě výsledných hodnot hodnoticí komise stanovila jako vítěznou tu nabídku, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Každý uchazeč v nabídce na základě předaných zadávacích podkladů sám navrhl energeticky úsporné řešení předmětu zakázky, které je podle něj vhodné realizovat a za jehož ekonomický výsledek byl schopen převzít garanci. Navržené řešení doložil popisem, technickými daty a zdůvodněním. Každý z uchazečů dále sám mohl navrhnout dobu garance, po kterou bude zaručovat, že nedojde k překročení garantované spotřeby, přičemž zadavatel požadoval, aby byla minimálně dva roky od uvedení do provozu.

Vítězné technické řešení

Pro realizaci byla navržena svítidla InduLED 89W DALI od výrobce FAGERHULT vybavená budičem LED čipů a s možností regulace výkonu pomocí rozhraní. Elektronický předřadník umožňuje regulaci v rozsahu 1–100 %, nicméně pro daný účel je systém nastaven pomocí přednastavených scén s ovládáním z dispečinku ověřeného řídicího systému Helvar. Systém umožňuje konfigurovat každé svítidlo samostatně, což je užitečné v případě řešení poruch, diagnostiky a plánování výměny svítidel. Životnost svítidel a předřadníků je udávána 100 000 provozních hodin. Garance nepřekročení spotřeby byla vítězným dodavatelem, společností EFektivní OSvětlování s. r. o., stanovena na 3 roky.

Vyhodnocování úspor

Zřejmě nejzajímavějším prvkem zakázky bylo nastavení klíčové části zadávací dokumentace (resp. přílohy smlouvy), která definuje způsob vyhodnocování úspor. Této části se budeme nyní věnovat blíže. V prvé řadě bylo potřeba stanovit referenční spotřebu energie. Od této referenční spotřeby energie se odvíjí porovnání energetických i finančních jednotek se skutečnou spotřebou. Současně byla určena i referenční cena elektřiny, jejíž výše nadále slouží i pro případné stanovení sankcí za nedodržení garantované spotřeby. Uchazeči se v rámci svých nabídek zavázali k nepřekročení garantované spotřeby elektřiny (v kWh/rok). Pro vyhodnocení jsou tak vždy použity měřené hodnoty skutečné spotřeby elektřiny a skutečné doby svícení v jednotlivých úrovních osvětlení za daný rok. Nepřekročení garantované spotřeby bude po dobu smluvního vztahu každoročně prokazováno městem na základě porovnání skutečně naměřené a garantované spotřeby.

V rámci technické specifikace bylo definováno celkem 5 úrovní osvětlení stadionu ve vztahu k provozovaným aktivitám a zásadním požadavkem bylo zajištění měření skutečné doby svícení pro jednotlivé úrovně svícení. Garantovaná spotřeba je pro potřeby vyhodnocování každoročně přepočítávána na základě skutečných provozních hodin, tj. je stanovena jako součet součinů skutečně měřených dob svícení v jednotlivých úrovních osvětlení a celkových příkonů svítidel pro jednotlivé úrovně osvětlení. Spotřeba elektřiny je tak stanovena jako součin celkového příkonu uvedeného v nabídce (předpokladem je, že příkon v nabídce, potažmo v projektové dokumentaci je následně i skutečným příkonem svítidel) a skutečně měřené doby svícení. Garantovaná spotřeba je nadále stanovena jako součet dílčích spotřeb elektřiny z jednotlivých úrovní osvětlení. Skutečná spotřeba je stanovena měřením spotřeby elektřiny na osvětlení, přičemž průběhové měření spotřeby bylo požadavkem na dodávku řídicího systému. Splnění garance bude prokázáno porovnáním skutečné spotřeby a garantované spotřeby. V případě, že dojde k překročení garantované spotřeby, resp. skutečná spotřeba bude vyšší než garantovaná spotřeba, může zadavatel po uchazeči požadovat finanční kompenzaci. Model pro vyhodnocování počítá i s variantou dosažení „méněspotřeby“, tj. v případě, že skutečná spotřeba bude nižší než garantovaná spotřeba, vyplatí město zhotoviteli prémii. Zadavatel spolu s připravenou technickou částí ZD obdržel model pro vyhodnocování úspor v pravidelných ročních termínech v programu MS Excel. Dosahované výsledky má město možnost sledovat a vyhodnocovat také průběžně díky zavedenému energetickému managementu.

Příklad hodný následování

Na příkladu této veřejné zakázky je možné ukázat, že možnosti, jak v rámci dodávky stavebních prací lze dodavatele zavázat ke snížení budoucích provozních nákladů, existují a lze jich v praxi využívat. Tomu nakonec odpovídá i zájem o takto pojatou zakázku, kdy bylo celkem hodnoceno 5 nabídek; soutěž byla kvalitní a vyrovnaná, což je možné považovat za další důkaz toho, že takovýto způsob pojetí zakázky není bariéra.

Autoři tohoto článku při přípravě technické části dokumentace využili své zkušenosti s přípravou projektů realizovaných metodou EPC a připravili systém hodnocení zakázky a vyhodnocování úspor tak, že může být inspirací pro využití v dalších podobných případech. Většina zakázek na stavební práce bývá samozřejmě podstatně rozsáhlejší a je složitější správně nastavit parametry veřejné zakázky, ale tím spíše je to potřeba považovat za výzvu a pokoušet se o to, než hned na počátku konstatovat, že je to složité nebo že to nejde. V případě, že se budete chtít přesvědčit na vlastní oči, jste na zimním stadionu v Sušici vítáni. Po předchozí dohodě si můžete osvětlení prohlédnout za provozu a navíc můžete využít všechny možnosti, které Sportoviště Sušice nabízejí (více viz www.sportoviste-susice.cz).