Veřejné zakázky od října 2016

Donika Zůbková, Frank Bold Advokáti

V říjnu 2016 vstoupí v účinnost zákon o zadávání veřejných zakázek, který nahradí stávající zákon o veřejných zakázkách. Měl by vést k odklonu od tendence zadávat na nejnižší cenu, a naopak posílit možnost zadavatelů získat kvalitně provedenou zakázku. Jaké podstatné změny tedy zákon přinese?

Důraz na kvalitu

Nový zákon poskytuje větší váhu kritériím kvality v zadávacím řízení. Zadavatelé tak budou moci v zadávací dokumentaci více ovlivnit, zda získají kvalitní a udržitelné plnění veřejné zakázky. Požadavek zákona, aby byly nabídky v nadlimitním režimu posuzovány na základě jejich ekonomické výhodnosti, zůstává. Ekonomická výhodnost však neznamená nejnižší cenu, nýbrž nejvhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Zadavatel může v zadávací dokumentaci zohlednit sociální, inovační a estetická hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. Například může stanovit, že jedním z kritérií pro hodnocení ekonomické výhodnosti budou náklady životního cyklu nabídky (náklady na údržbu či náklady spojené s koncem životnosti produktů) nebo zapojení osob dlouhodobě nezaměstnaných do plnění veřejné zakázky (zejména v oblasti stavebních prací).

Tento výčet možných kritérií není zdaleka vyčerpávající: nový zákon umožňuje zadavateli kvalitu určit podle vlastních potřeb a preferencí, které jsou pro něj v zadávacím řízení klíčové. Z hodnoticích kritérií by tedy mělo jasně vyplývat, jaká je představa zadavatele o plnění, aby uchazeči mohli své nabídky této představě co nejlépe přizpůsobit.

Zadavatel bude také mít možnost stanovit pevnou cenu soutěžené služby nebo zboží a hodnotit došlé nabídky na základě kvality, kterou nabízejí za jím stanovenou cenu. Tímto opatřením se zadavatel může vyhnout nabídkám obsahujícím podezřelou mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Příklad: Výběr uchazeče, se kterým bude uzavřena smlouva, se uskuteční při posouzení dílčího hodnoticího kritéria nabídkové ceny a dílčího hodnoticího kritéria kvality věcného návrhu dopravního řešení křižovatky na ul. Jánské. Hodnoticí kritérium nabídkové ceny má váhu 60 %. Hodnoticí kritérium kvality věcného návrhu má váhu 40 %.

Výběr důvěryhodného dodavatele

Na rozdíl od stávající právní úpravy nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožní zadavateli vyloučit z výběrového řízení účastníka, s nímž má z minulosti špatnou zkušenost: například plnil předchozí zakázku nekvalitně nebo se zpožděním. Právo na vyloučení nespolehlivce se vztahuje i na případy, kdy vadné plnění uchazeče proběhlo v rámci zakázky jiného veřejného zadavatele. Možnost vyloučit takového uchazeče má zadavatel tehdy, pokud závažné nebo dlouhodobé pochybení uchazeče nastalo v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení. Současně musí být splněn předpoklad, že dané pochybení vedlo ke vzniku škody, předčasného ukončení smluvního vztahu či mělo obdobný důsledek.

Pozn.: Za účelem vyloučení účastníka musí zadavatel jeho nezpůsobilost prokázat. Odůvodněné oznámení o vyloučení je potřeba účastníkovi odeslat bezodkladně poté, co zadavatel nezpůsobilost účastníka zjistí.

Hodnocení všech nabídek už nebude nutné##

Zákon přináší zadavatelům širokou možnost volby, v jakém sledu provedou jednotlivé kroky pro výběr vítězné nabídky. Podle dosavadního zákona se musela hodnoticí komise zabývat všemi nabídkami, které zadavatel obdržel – i těmi, u nichž nebyly splněny všechny podmínky účasti. Nově bude možné posoudit splnění podmínek účasti ještě dříve, než dojde k samotnému hodnocení nabídek. Vyhodnocovací proces se tak zjednoduší, aniž by byl někdo vyloučen bezdůvodně. Alternativně může zadavatel rozhodnout, že nejprve budou nabídky hodnoceny z hlediska své kvality a až poté z hlediska podmínek účastenství.

Pozn.: Doporučujeme nejdříve prověřit splnění podmínek účastenství a až poté se věnovat hodnocení. Opačný postup by mohl vést k tomu, že čas strávený hodnocením rozsáhlé nabídky bude nakonec vzhledem k nesplnění základních podmínek pro účast zbytečný.

Zrušení zadávacího řízení si lze vyhradit

Zadavatel bude mít možnost zrušit řízení na základě výhrady v zadávacích podmínkách. Doposud tuto výhradu mohli využít pouze zadavatelé v případě soutěže o návrh nebo sektoroví zadavatelé (například některé městské firmy). Účelně vynaložené náklady spojené s účastí v zadávacím řízení je však potřeba účastníkům uhradit.

Příklad: Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nad rámec důvodů uvedených v § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odůvodnění postupu zadavatele bude v takovém případě uvedeno v oznámení o zrušení zadávacího řízení.

Méně formalismu při výběru nejvhodnější nabídky

Předkladatele nejvýhodnější nabídky už zadavatel nebude muset vyloučit kvůli chybějícímu údaji, dokladu, vzorku nebo modelu vyžadovaného zadávací dokumentací. Zadavatel v takovém případě může účastníkovi stanovit lhůtu k dodatečnému doplnění. Uchazeč bude vyloučen teprve tehdy, pokud ve lhůtě potřebné náležitosti nedoplní.

Více stavebních zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zatímco dosud si zadavatel u stavebních prací mohl zjednodušené podlimitní řízení zvolit pouze v případě, kdy stavební práce nepřesáhly hodnotu 10 000 000 Kč, podle nového zákona může stavební práce takto zadávat až do výše 50 000 000 Kč.

Zadávání ve zjednodušeném podlimitním řízení povede k nižší administrativní zátěži pro zadavatele, ale na druhé straně k větší uzavřenosti daného typu zadávání. Větší objem veřejných zakázek tak bude možné zadávat méně transparentním způsobem.

Nové definice pro uplatnění in-house výjimek

Návrh zákona ponechává zadavatelům výjimku z povinnosti zadávat veřejnou zakázku, pokud jde o in-house, tedy plnění činností a služeb mezi tzv. ovládající a ovládanou osobou. V praxi se mohou v této situaci nacházet obce či kraje ve vztahu ke společnostem, ve kterých mají majetkovou účast. Nově budou mít zadavatelé více jasno v tom, zda lze jejich společnosti podřadit pod pojem „ovládané osobou“, která in-house zakázku plní. Je k tomu potřeba, aby ovládaná osoba vykonávala více než 80 % činnosti na základě úkolů svěřených ovládajícím veřejným zadavatelem (např. obcí). Pod ovládáním ve smyslu in-house si lze představit rozhodující vliv ovládajícího na strategické cíle a významná rozhodnutí ovládané osoby.

Pozn.: Pro uplatnění in-house výjimky musí být zadavatelem obec či kraj a zároveň musí mít podle aktuální judikatury zástupce v řídicích orgánech společnosti.

Zveřejnění smlouvy v registru smluv

Smlouvu uzavřenou s vítězným uchazečem musí zadavatel vyvěsit na svém profilu do 15 pracovních dnů. Totožná je lhůta i pro uveřejnění změn a dodatků dříve uveřejněné smlouvy. Nový zákon reaguje nově na povinnost obcí a úřadů zveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv, která platí od 1. července 2016.

Pozn.: Pokud zadavatel uveřejní smlouvu podle zákona o registru smluv, nemusí ji už zveřejňovat na svém profilu. Naopak pouze zveřejnění na profilu zadavatele (bez vložení do registru smluv) ke splnění povinností nebude postačovat.