Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Město a občan

Jan Urban

Je nabíledni, že město bez obyvatel je protimluv. Neexistuje, protože nic takového, jako lidské sídlo, osídlení či sídliště nemůže existovat bez lidí. Bez lidí, kteří by je vybudovali, kteří je udržují a rozvíjejí, by bylo město jenom strašidelný protimluv. Zažil jsem války ve městech, kde fronta probíhala prostředkem ulic. O blok dál jezdila auta a přežívali lidé. V té liduprázdné frontové ulici už po pár měsících začala na okraji silnice prorážet tráva, a za rok už všude rostly keře. Dvacet devět let po tragické havárii v černobylské jaderné elektrárně je v nuceně vysídleném městě Pripjať vidět prales, postupující ze sousední přírodní rezervace. Mezi desítkami chráněných živočišných druhů se v bývalém městě objevili i medvědi, vlci, bobři… Na obrovské rozloze zakázané zóny žije i několik stovek lidí. Nemají kam jít – novodobí poustevníci, kteří nepotřebují společnost. A ta raději předstírá, že o nich neví, že neexistují.

Jsou na druhé straně i města obydlená, ale přitom podobně strašidelná. Po tisíciletí bylo nepastevecké osídlení na vesnici stejně jako ve městech budováno v pochozí vzdálenosti pracoviště od sídla. Z tohoto pohledu jsou dnešní, například kalifornská, města s několikahodinovým dojížděním mezi domovem a prací čistým šílenstvím. Socialistická velkosídliště, jako je pražské Jižní město, byla ve své době odůvodňována potřebou „socialistického způsobu života v kolektivu“, kde každý z desítek vchodů paneláku bude sloužit a fungovat „jako vesnice“. Ve skutečnosti z nich vznikly akulturní noclehárny atomizovaných televizních spotřebitelů a neměsta bez komunit. Panelákový dům se stal „vesnicí“, ve které se neznají ani lidé, bydlící na stejném patře. Stejné problémy stojí před mnoha světovými megapolemi, i evropskými a americkými městy s předměstími bez zákona. Pařížští hasiči, pošťáci či policisté se do některých přistěhovaleckých okrsků na předměstích už ani nenamáhají zajíždět. 

Z myšlenkové tradice a podstaty města jako nekonečné interakce mezi obcí, její správou a občany, se některá města a jejich části změnila na nádrže inertní lidské masy. Představují náhodný shluk, stádnost, neomezenou ani velikostí, ani počtem. Jedinou starostí a smyslem takových ne-komunit je atomizované zajišťování ne-hladu a minimalizace násilných konfliktů cestou podřízení se nejsilnějšímu. Sociální vyloučenost se stává obsahem a antikulturou, uskutečnitelnou, přemístitelnou a žitelnou kdekoliv. Současná ilegální imigrační tsunami, směřující do Evropy, je toho viditelným a odstrašujícím důkazem. Absolutní většina těchto imigrantů nejde za snem o asimilaci do demokratických poměrů evropských multietnických městských komunit, ale o splynutí s neasimilovanými ne-komunitami v předměstích. A tyto ne-komunity, jako v případě Francie, stále častěji otevřeně odmítají multikulturní soužití jako princip. Sociální a kulturní exkluze v podmínkách relativního bezpečí Evropy, se stává snem a motivací interkontinentální imigrace této doby.

Vynikající guatemalský sociolog a diplomat Jose Maria Argueta jako první odhalil podstatu a dopady sociální vyloučenosti na moderní města, když tvrdil, že pokud chceme porozumět bídě, jako podmínce sociální vyloučenosti, musíme studovat i druhý extrém, tedy sociální vyloučenost, a tedy asociálnost, těch nejbohatších. Obě skupiny se chovají podle stejných paradigmat: preferují sebeizolaci od produktivní většiny občanů, vytvářejí gheta, ve kterých prosazují svoje vlastní pravidla, odmítají interakci s městem jako sociálním celkem. Nemají vztah k minulosti ani budoucnosti. Žijí v bezhodnotovém bezčasí, naplňovaném pouze sny a nenávistí.

Stará moudrost, tak jak ji za druhé světové války zachytil francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, o pohybech velkého počtu z místa vykořeněných lidí praví: „Přinuť je, aby společně budovali věž, a uděláš z nich bratry. Chceš-li však, aby se nenáviděli, předhoď jim zrno“. Tato hluboká pravda zjevuje i podstatu moderního města, které ani v jednadvacátém století nemůže existovat bez toho, aniž by jeho obyvatelé sdíleli potřebu společného úkolu a soužití. Izolace nejchudších i nejbohatších je jenom společným symptomem nemocnosti současných měst.

Města potřebují hledat a obnovit společný jednotící sen svých občanů, sdílenou identitu, která města vytvářela až do průmyslové revoluce a vítězství konceptu národního státu. Dnešní postkomunistická města používají stát jenom jako rámec ekonomických a pozitivisticky vnímaných politických, ekonomických a právních pravidel, do kterých nevnášejí vlastní dějiny nebo hodnoty. Politické vedení města se opírá o byrokratický odborný aparát a výkonné složky. Jejich nejdůležitějším partnerem jsou pak developeři a další velké firmy, závislé na městských zakázkách. Pro občany a jejich zájmová sdružení zbývá politickému vedení jen minimum zájmu i času. Jde o naprosté potlačení samotného smyslu města jako prostoru, určovaném a vytvářeném především interakcí jeho obyvatel. 

V jednadvacátém století máme v rukou ideální technologie a nástroje pro zajištění takové interakce: televizi, internet a sociální sítě. Pravda, především sociální média přinesla sebou načas i další generační bariéru, protože nemalá část starší generace se sociálním sítím z nejrůznějších důvodů vyhýbá. Dnes však neexistuje žádná technologická bariéra, která by moderním městům bránila vytvářet obousměrné nástroje dorozumívání a konzultací s převážnou většinou svých občanů. Nejnovější generace informačních a komunikačních technologií sebou přinášejí historicky unikátní možnost obnovení občanské a mravní podstavy města, tak jak vznikalo v městském prostředí už v antice. Virtuální „agora“, ono antické náměstí, kde se každodenně v přítomnosti většiny občanů probíral život a potřeby města, a kde se tak neustále obnovovala morální povinnost spoluzodpovědnosti každého občana vůči městu. Chytrá města kolem nás si už uvědomují, že máme v rukou jedinečný nástroj dorozumívání a poučené výchovy k občanství a spoluzodpovědnosti. A pak už chybí jenom ten sen o společné stavbě věže…