Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Praha – téma Smart Cities a spolupráce

Jaroslav Šolc, MHMP / Ivana Radová, IPR / Jaroslav Mach, MHMP

Velká města v Evropě i ve světě se snaží rozvíjet chytrým způsobem. S pojmem Smart City se setkáváme stále častěji také v ČR. Výklady tohoto pojmu se liší. Společným rysem je však úsilí o inovativní postupy v 21. století. To zahrnuje mj. chytré vládnutí (strategické plánování, participace, spolupráce), udržitelný rozvoj (vyvážený z pohledu ekonomiky, kvality prostředí, spotřeby zdrojů a kvality života), a právě inovace a využití moderních technologií ve všech oblastech správy a rozvoje města (péče o území, energetika, doprava, životní prostředí, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, bezpečnost a další). Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro realizaci konceptu Smart Cities je spolupráce, která se může odehrávat mezi městy evropských zemí, mezi samosprávami v ČR, ale i různými subjekty v rámci města. 

Začněme u Evropské komise. Ta v roce 2011 založila iniciativu Smart Cities and Communities (SSC) (http://ec.europa.eu/eip/smartcities/). V rámci této iniciativy je podporována spolupráce měst, výzkumu, privátního i neziskového sektoru a občanů za účelem zlepšování kvality života ve městech, efektivity a konkurenceschopnosti. Hlavními pilíři SCC jsou inovace, informační a komunikační technologie (ICT), udržitelná doprava a energetika. Pro SCC byl vytvořen věcný rámec (strategický a operační implementační plán), dotační zdroje (předloni např. 365 mil. EUR v rámci programu Horizon 2020) a došlo k institucionálnímu zakotvení ve strukturách Evropské komise (DG Connect). V roce 2014 se v rámci této iniciativy realizovalo 370 projektů a závazků spolupráce, které podalo přes 3 000 subjektů (36 % z oblasti veřejné správy) z 31 zemí. Hlavními tématy jsou: městská mobilita, open data, integrované dopravní, energetické a komunikační sítě, efektivní nízkouhlíková energetika, ale i metodické nástroje. 

Tématu Smart City se dostává více pozornosti i v Praze, a to nejen v souvislosti s přípravou na čerpání fondů EU. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v dubnu 2014 koncept Smart Prague (http://goo.gl/vCA5c0), který tvoří obecný základ pro jednotlivé intervence z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a synergicky propojuje i další potřeby města. Je založen na třech pilířích – smart infrastruktura, smart specializace a smart kreativita. Tento koncept bude pod záštitou speciální komise Rady hl. m. Prahy v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou dále rozpracován a provázán se všemi strategickými dokumenty tak, aby Praha v této oblasti nezaostávala a mohla systematicky rozvíjet mezinárodní aktivity k dosažení udržitelného rozvoje a vysoké kvality života.

Téma se objevuje i v rámci mezinárodní spolupráce Prahy v organizaci EUROCITIES (www.eurocities.eu). Tato organizace byla založena v roce 1986, Praha je členem od roku 1993. Sdružuje více než 130 velkých evropských měst a dalších 40 partnerských měst a organizací ze 35 zemí (z ČR jsou členem též Brno, Ostrava a Plzeň). Tematické otázky jsou řešeny v jednotlivých fórech a Smart City se vzhledem ke své interdisciplinární povaze objevuje v činnosti téměř všech. Pro příklad zmiňme např. fórum ekonomického rozvoje (Economic Development Forum) či fórum znalostní společnosti (Knowledge Society Forum (KSF).

Z podnětu Manchesteru a dalších aktivních měst v KSF vznikla v roce 2009 iniciativa Zelená digitální charta (Green Digital Charter, www.greendigitalcharter.eu), ke které se připojilo již 45 signatářských měst. Signatářem se v září 2014 stala i Praha (v ČR zatím jediná). Charta zdůrazňuje úlohu měst a jejich vzájemné spolupráce při realizaci cílů podle priorit a politik EU v oblasti využití ICT, energetické efektivity, kvality životního prostředí a ochrany klimatu. Signatáři se zavazují spolupracovat při naplňování cílů charty, realizovat 5 větších pilotních projektů v oblasti energetické účinnosti s podporou ICT a snížit tzv. uhlíkovou stopu z aktivit města do 10 let o 30 %. Charta souvisí kromě Smart Cities i s jinou iniciativou EU zaměřenou na lokální udržitelnou energetiku – Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors). Od letošního roku je spolupráce signatářských měst podporována v rámci projektu GuiDanCe (Horizon 2020). Potenciál pro spolupráci v rámci Prahy se ukázal již na semináři konaném při podpisu charty, na kterém vystoupili zástupci magistrátu, IPR, Pražská plynárenská a Pražská energetika. 

Na březnovém semináři zaměřeném na oblast informatiky – ePraha 2015 (www.egovernment.cz/epraha), se podařilo v rámci tematického bloku Smart Cities přinést více než stovce účastníků zajímavé informace o chytrých řešeních v zahraničí díky zahraničnímu hostu ze společnosti Atos (příbuzný koncept My City) i zástupci společnosti Microsoft (City Next). Na ePraze byl prezentován také časopis Smart Cities, jeho metodický přístup k tématu i inspirativní příklady z ciziny. V jiných tematických blocích pak zazněly příklady řešení z měst spolupracujících v rámci komise informatiky Svazu měst a obcí ČR, konkrétně města Brna (IT architektura) nebo Děčína (Open Data). 

Praha se dále zapojuje do mezinárodních projektů zaměřených na budoucnost města. Příkladem je spolupráce s německou výzkumnou organizací Fraunhofer, jejímž cílem je rozvoj a implementace socio-technických inovací ve městech za účelem zajištění jejich udržitelného rozvoje. Organizace Fraunhofer ve spolupráci se silnými partnery z průmyslu a vědeckého sektoru analyzovala úspěšná udržitelná urbánní řešení v šesti světových metropolích (Berlín, Freiburg, Kodaň, New York, Singapore a Tokio) v oblastech energetické udržitelnosti, mobility, ICT, logistiky, vodní infrastruktury, bezpečnosti a efektivní městské správy. Na základě těchto analýz Fraunhofer vytvořil replikovatelný model udržitelného města, přičemž Praha je první město, ve kterém je model implementován v rámci projektu Morgenstadt City Lab Praha. Realizací projektu Praha získá individuální profil udržitelnosti a doporučení na implementaci inovačních řešení. V zázemí inovační sítě Morgenstadt, kterou tvoří nejvýznamnější hráči v oblasti udržitelného rozvoje měst (15 metropolí, 25 soukromých společností a 10 Fraunhofer institutů), existuje velký potenciál pro následnou implementaci konkrétních řešení. 

Na Morgenstadt City Lab Praha navazuje vlajkový projekt Horizontu 2020 Triangulum. Jedná se o projekt opět koordinovaný institutem Fraunhofer a realizovaný IPR Praha ve spolupráci s dalšími pražskými organizacemi, akademickým a soukromým sektorem. Výstupem projektu bude strategický a implementační plán agendy Smart Cities pro Prahu. Lídry v projektu, tzv. lighthouse cities, jsou města Manchester, Eidhoven a Stavanger. Praha bude (spolu s Lipskem a Sabadelem) tzv. follower city a bude těžit z jejich zkušeností při realizaci implementačních plánů na vytvoření chytré čtvrti. Dalším projektem z oblasti inteligentní správy města, do kterého je Praha zapojena, je projekt UrbanAdapt, zaměřený na vytvoření městské strategie adaptace na změny klimatu za použití ekosystémových nástrojů. Projekt je veden Akademií věd a z českých měst se jej účastní ještě Brno a Plzeň. 

V oblasti rozvoje dopravy lze zmínit projekty realizované s účastí magistrátu. Jedním z nich je SWITCH, zaměřený na podporu cyklistické dopravy a otevírající prostor pro užší spolupráci např. s Vídní. Na cyklodopravu je zaměřen i projekt s názvem HeMI-3c. 

Praha se rozhodla pro otevřenost, spolupráci a propojení správy města s univerzitami a dalšími aktéry, od kterých se může inspirovat. Základem je však mezinárodní spolupráce, která je ostatně základním předpokladem pro sestavení týmů s ambicemi využít prostředky i z komunitárních programů, např. z Horizontu 2020. Nejde to ani bez zapálených lidí z administrativy, kterých má Praha naštěstí dostatek.