Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Vědeckotechnický park Plzeň

Dokončení III. etapy výstavby jako významný milník v historii podpory inovačního podnikání v Plzni

Již na počátku 90. let minulého století bylo představitelům města Plzně jasné, že pro konkurenceschopnost a rozvoj regionu bude stěžejní podpora přenosu nových poznatků do firemní praxe a podpora zakládání a rozvoje inovačních firem. Důležitý výzkumný potenciál města a regionu představovala mimo jiné Západočeská univerzita v Plzni. Chyběla však infrastruktura, která by umožňovala lokalizaci inovačních firem, podporovala jejich zakládání, rozvoj a napomáhala rychlé aplikaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Prvním krokem bylo založení společnosti BIC Plzeň, Podnikatelského a inovačního centra podle modelu evropských „BIC“ v roce 1992. V roce 2003 byl vedením města schválen Program rozvoje města Plzně, kdy se jedním ze tří stěžejních pilířů stala podpora inovačního průmyslu a lokalizace výrob s vysokou přidanou hodnotou v moderních průmyslových odvětvích. Město Plzeň tak nastartovalo systematickou přípravu budoucí výstavby chybějící infrastruktury pro podporou malého a středního podnikání.

S využitím národních dotačních zdrojů, a po vstupu ČR do EU též zdrojů ze strukturálních fondů, byl následně v Plzni v rozvojové zóně „Borská pole“ postupně budován areál Vědeckotechnického parku Plzeň. V průběhu let 2005–2014 došlo ve třech etapách k výstavbě uceleného komplexu budov sloužících pro realizaci záměrů a projektů firem podnikajících v oblastech aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Realizace tohoto projektu by nebyla možná bez získání dotace z operačního programu Podnikání a inovace, Prosperita. Získaná finanční dotace je dále transformována na konečné zákazníky parku formou zvýhodněných cen služeb a nájmu. Vědeckotechnický park tak nyní nabízí kancelářské, poloprovozní a další prostory o celkové rozloze větší než 15 000 m2.

Těžiště činností se nyní posouvá z výstavby směrem ke zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných specializovaných služeb a dalších aktivit sloužících k podpoře přenosu know-how, vzniku nových inovačních firem a jejich rozvoje a samozřejmě k podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje, spolupráce firem a výzkumných a vývojových organizací. 

Vědeckotechnický park Plzeň nabízí výborné zázemí jak pro malé a střední inovační podniky a start-upy tak i v omezené míře prostory pro vývojová centra velkých a zavedených firem. 

V prostorách parku probíhají konference, vzdělávací semináře a networkingová setkání. Partnerské subjekty jako BIC Plzeň, CzechInvest, Česká technologická platforma strojírenství, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Západočeská univerzita v Plzni a další mají v plzeňském vědeckotechnickém parku sídla svých poboček nebo ústavů, pořádají zde různé akce a dotvářejí tak podmínky sloužící inovačním firmám a projektům.

 

Vědeckotechnický park Plzeň významně přispívá k rozvoji regionu, k rozšiřování možností uplatnění absolventů vysokých škol, k vytváření kvalifikovaných pracovních míst a k prohlubování spolupráce podnikatelských subjektů se Západočeskou univerzitou v Plzni i s dalšími výzkumnými organizacemi.

Úspěšnému provozu Vědeckotechnického parku Plzeň značně napomáhá poskytování služeb včetně poradenství, konzultací, přípravy a podpory projektů spolupráce firem a výzkumných institucí. Tyto aktivity jsou poskytovány partnery projektu, společnostmi BIC Plzeň, s.r.o. a Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., které byly založeny městem Plzeň s cílem posílit rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v plzeňském regionu. Podpora malého a středního podnikání touto cestou pomůže v budoucnu přispět ke zmírnění rizik plynoucích ze závislosti na velkých zaměstnavatelích. Dnešní Plzeň nabízí přátelské prostředí pro podnikavou mladou generaci.