Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Smart riešenie pre publikovanie Otvorených dát

Verejné inštitúcie (štátne i samosprávne) produkujú významné množstvo dátových súborov. Potenciál ich využitia a vzájomného prepojenia je ale v SR a ČR zúročovaný minimálne. Dôvodov je viacero, avšak nevhodne zvolené dátové formáty sú prekážkou číslo jeden. Relatívne bezbolestné (technicky i finančne) riešenie predstavujú Otvorené dáta.

Zverejňovanie verejných dát ako prvý krok

Môže sa zdať, že samotné zverejnenie verejných dát na internete ako ho poznáme dnes, je postačujúce, pretože občan si môže tieto dáta „nájsť“. Je však paradoxné, že vyvinuté úsilie zo strany verejných inštitúcií pri publikovaní dát vychádza čiastočne nazmar. Pre opätovné využívanie dát a ich automatické spracovanie je totiž (okrem jasne uvedenej licencie) kľúčový najmä formát dát. A ten je často krát nejednotný a nevyhovujúci pre ich ďalšie využitie.

Zverejňovanie verejných dát v otvorených formátoch ako krok č.2

Existujú však spôsoby, ktoré bez navýšenia nákladov na publikovanie verejných dát eliminujú túto situáciu. Jednou z nich je publikovanie verejných dát v otvorených formátoch. V prostredí konkrétnych inštitúcií je možné takéto publikovanie zabezpečiť využitím bezplatného softvéru pre publikovanie Otvorených dát – Open Data Node (ODN). Unikátnosť softvérovej platformy spočíva v podpore celého procesu publikovania a využívania otvorených dát pre sekundárne použitie. Platforma ODN prichádza s univerzálne aplikovateľným riešením, ktoré umožňuje prístup k dobre štruktúrovaným a kvalitným dátam – to je predpoklad pre tvorbu hodnotných aplikácií nad otvorenými dátami a rozvoj eGovernmentu.

Softvér ODN pre publikovanie Otvorených dát

Softvér ODN vznikol v rámci medzinárodného výskumno-inovačného projektu COMSODE (Components Supporting the Open Data Exploitation – Komponenty na podporu využívania Otvorených dát) financovaného zo 7.RP EÚ. Projekt COMOSDE spája najskúsenejších špecialistov zo SR a ČR a vytvára prepojenie na kvalifikované zahraničné skupiny. Zároveň prináša najnovšie svetové trendy v oblasti Otvorených dát do SR a ČR prostredníctvom pilotných nasadení softvéru ODN od začiatku roku 2015 v reálnom prostredí inštitúcií, ktoré publikujú verejné dáta.

Projekt Comsode položil základy pre integráciu dát pomocou softvéru ODN, ktorá umožňuje opätovné použitie dát nielen medzi verejnými orgánmi a koncovými užívateľmi, ale aj medzi verejnými orgánmi navzájom: Verejné orgány si môžu vymieňať informácie pomocou rovnakej infraštruktúry a nástrojov ako koncový užívateľ. To zníži náklady na výmenu údajov a zvýši kvalitu a zrýchlenie výmeny dát.

Ako môže softvér ODN pomôcť slovenským a českým mestám, či akýmkoľvek subjektom, ktoré chcú publikovať otvorené dáta?

Ľahká Dostupnosť – Publikačná platforma ODN je k dispozícií ako bezplatný (open source) softvér a jeho kód je k dispozícií na webe GitHub. Dokumentácia a metodiky k softvéru sú voľne k dispozícií pod licenciou Creative Commons. Platforma môže konkrétnu inštitúciu podporiť v oblasti spracovania, obohacovania, zverejňovania a výmeny dát v optimálnej kvalite. Zároveň môže byť integrovaná s ďalšími riešeniami ako je napríklad výkonný vyhľadávací nástroj novej generácie založený na linkovaných dátach či iné analytické nástroje.

Personalizácia riešenia – „Nastaviteľnosť funkcionalít riešenia je zabezpečená vďaka modulárnosti softvéru. Je tak možné na mieru prispôsobiť publikačný nástroj ODN pre potreby konkrétnej inštitúcie, ktorá si môže sama vybrať aké dáta a za akých podmienok budú publikované,“ vysvetľuje G. Lachmann zo spoločnosti EEA, ktorá zodpovedná za technickú realizáciu riešenia. 

Metodologický rámec – Ďalšou významnou výhodou riešenie ODN je jeho dostupnosť s metodologickým návodom. Ten poskytuje konkrétne inštrukcie ako postupovať pri publikovaní Otvorených dát, z technického ako i administratívneho hľadiska. Metodológia bola vypracované ako štúdia osvedčených postupov zo zahraničného prostredia, pričom boli zohľadnené špecifické potreby a problémy verejného sektora. Metodológiu Comsode je možné použiť na úrovni národnej či lokálnej/samosprávnej.

„Existuje jeden legálny spôsob, ako použiť štátny majetok na generovanie zisku. Zatiaľ ho priveľmi nevyužívame. Ide o dáta, ktoré vznikli z peňazí daňovníkov a mali alebo mohli by sa zverejniť.“ hovorí Ján Gondoľ, zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý je partnerom projektu Comsode.

Aký prínos pre verejnú správu prináša publikovanie verejných dát v otvorených formátoch?

 • Zvýšenie efektivity správy dát (najmä prostredníctvom používania vhodných dátových formátov a linkovaných dát)
 • Zníženie transakčných nákladov na dátové prenosy v rámci organizácie ale i medzi rôznymi organizáciami navzájom 
 • Súlad so Smernicou 2013/37/EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora (tzv. PSI smernica), ktorá musí byť do legislatívy jednotlivých členských štátov EÚ zavedená do 18. 7. 2015
 • Zavedenie a nasadenie najnovších technológií a metodológií v prostredí slovenských či českých inštitúcii

Benefity pre občanov

 • Lepší prístup k informáciám a efektívnejšie rozhodovanie na základe väčšieho množstva informácií
 • Zníženie nákladov na konverziu verejných dát pri ich opätovnom použití (Otvorené dáta nie je nutné prevádzať do „raw“ formátov ako je tomu dnes, keď používatelia musia dáta pred integráciou prácne konvertovať) 
 • Podpora podnikania a ekonomického rastu spoločnosti na základe vytvorenia podmienok pre tvorbu nových aplikácií a služieb; nasledovné vytváranie nových pracovných miest a zvýšenie HDP

Prínos pre mimovládne organizácie / občiansku spoločnosť

 • Vytváranie nových modelov pre partnerstvá verejného a súkromného sektora
 • Širšie možnosti pre monitoring verejne dostupných dát a lepšia informovanosť občanov
 • Nový priestor pre vytváranie nástrojov a aplikácií používajúcich Otvorené dáta v prospech rozvoja spoločnosti
 • Zvýšenie udržateľnosti procesov prostredníctvom zvýšenej dostupnosti dát

Benefity pre súkromný sektor

 • Rozvoj obchodných príležitostí pre zavedenie nových služieb či tovarov využitím Otvorených dát a elimináciou vstupných prekážok pri práci s dátami 
 • Urýchlenie procesu publikovania vlastných dát zo strany súkromných podnikov na základe Otvorených politík

Aké kroky musí podniknúť organizácia, ktorá sa rozhodne zaviesť publikovanie dát v otvorených formátoch?

Slovenské a české organizácie, ktoré majú záujem používať platformu ODN sa v súčasnosti môžu zapojiť do tzv. Pilotných projektov, v rámci ktorých môžu získať od partnerov projektu COMSODE technickú podporu. V SR sa stačí obrátiť na Gabriela Lachmanna z firmy EEA, v ČR na Martina Nečaského z MFF Karlovej Univerzity. Podmienkou je mať aspoň základnú predstavu o tom, aké údaje a za akým účelom by organizácia chcela publikovať a politická podpora (resp. podpora vedenia) pre takúto aktivitu.

 

Partneri projektu

¬ Univerzita Bicocca, Miláno – Metodológie publikovania a parametrizácia dát 
¬ Karlova Univerzita, Praha – Dátová analýza a vývoj technológie ODN
¬ EEA s.r.o., Praha-Bratislava – Návrh, vývoj a implementácia platformy ODN
¬ ADDSEN Bratislava – Riadenie projektu a manažment User group 
¬ Spinque Utrecht, NL – Špecialista na technológie vyhľadávania 
¬ Ministerstvo vnútra SR – Overovanie výstupov projektu v praxi, práca s datasetmi

Vybraní asociovaní partneri

¬ Ministerstvo financíí SR, Ministerstvi financií ČR – Evaluácia výstupov, spolupráca v oblasti štandardizácie

Projekt COMSODE je spolufinancovaný zo Siedmeho rámcového programu EÚ grantovou zmluvou číslo 611358.