Home
Tento časopis je zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5 tisíc obyvatel.

Mayor´s Challenge

Soutěž inovativních nápadů evropských měst

Eva Gregorová, Tereza Chrástová, Kancelář strategie města Brna

Kdo z nás zná Michaela Bloomberga? A pokud ano, kdo jej zná jinak než jako mediálního magnáta či jako bývalého starostu New Yorku? Kdo ví, že kromě podnikatelských aktivit je to ještě filantrop, který dokáže ovlivňovat život nejen v Americe, ale i v Evropě. Ještě před pár měsíci by málokdo věřil, že Nadace Bloomberg Philantropies může pozitivně ovlivnit velká evropská města. Ale stalo se, a v desítkách evropských měst se díky jeho iniciativě rozjíždí inovativní a tak trochu „jiné“ projekty. Pojďme se podívat na tuto iniciativu podrobněji a představme si nejúspěšnější projekty i to, co je s touto „značkou“ spojeno v Brně

V roce 2013 byla vyhlášena Nadací Bloomberg Philantropies soutěž Mayor's Challenge, jako soutěž inovativních nápadů evropských měst nad 100 tis. obyvatel. Na realizaci nápadů byla vyčleněna částka 9 mil. EUR, které si mezi sebe rozdělilo 5 nejlepších projektů – měst. Do projektu se přihlásilo 155 evropských měst. Absolutním vítězem soutěže, která byla vyhlášena v září 2014, se nakonec stala Barcelona s projektem z odvětví sociálních inovací. Oceněna byla ještě další čtyři města: Athény s projektem občanské participace, Kirklees s projektem spolupráce mezi obcemi, Stockholm s projektem z oblasti nízkouhlíkové ekonomiky a Varšava s projektem zacíleným na osoby s handicapem. Nyní si jednotlivé nápady podrobněji představíme.

V současné době tvoří často až jednu pětinu obyvatel velkých měst lidé starší 65 let. Jak lidé stárnou, jejich sociální sítě slábnou stejně tak jejich mobilita. Zkušenosti i výzkumy navíc ukazují, že osamělost prohlubuje zdravotní komplikace jedince, včetně deprese, demence a obezity. Vítězná Barcelona proto plánuje vytvořit sociální síť pro seniory, do které se budou zapojovat nejen samotní senioři, ale také jejich rodina, formální i neformální pečovatelé, sousedé a dobrovolníci. Cíl není překvapivý – je jím snížení osamělosti seniorů, vzájemná pomoc a podpora mezigenerační solidarity. Nová je cesta, jak chtějí v Barceloně tohoto cíle dosáhnout: pomůže sociální síť (nová webová aplikace), podpora sdílení wi-fi mezi obyvateli a dotované tablety. Díky projektu Vincles by každý senior měl mít vytvořenu ve svém blízkém okolí dostatečně silnou oporu, která by mu umožnila žít doma.

Dalším významným tématem je občanská participace – ve svých principech všeobecně žádaná a chtěná, ale jak k této výzvě efektivně přistoupit? Jak zapojit přínosnou cestou obyvatele a změnit tak řízení města? Athény chtějí pojmout občanskou participaci jinak a lépe. Projekt synAthina bude využívat webovou aplikaci, která bude na jedné straně umožňovat obyvatelům města vymýšlet a přidávat projekty zaměřené na kvalitu života ve městě (např. v oblasti kultury, vzdělávání či péče o děti), na druhé straně umožní najít zájemce o realizaci těchto projektů z řad neziskových organizací, dobrovolníků a podnikatelského sektoru. Vedlejším důsledkem bude lepší organizace a legislativní i administrativní opora pro již realizované aktivity, které se nyní dějí živelně a často „proti předpisům“. Takto má dojít i k obnovení důvěry mezi obyvateli města a jeho samosprávou. 

V dnešní době se sdílí ledasco – v britském Kirklees a městech v jeho sousedství podporují sdílenou ekonomiku. Chtějí zde vytvořit meziobecní platformu pro sdílení veřejných a soukromých zdrojů. Cílem této aktivity bude lepší využití omezených finančních zdrojů celé metropolitní oblasti Kirklees (tři větší města a několik menších obcí), které jsou často vynakládány nekoordinovaně či duplicitně. Jedná se o projekt spolupráce různých aktérů na metropolitní úrovni, kdy jednotlivé služby budou financovány a poskytovány ve vzájemné spolupráci. Projekt počítá se zapojením občanů i neziskových organizací, důležitým nástrojem bude i časová banka (virtuální banka, kde vkladem nejsou peníze, ale poskytnutý čas věnovaný plnění služby) a také společný branding (společná image a značka projektu). Zatím se projekt jmenuje Comoodle.

Schází Vám projekt zaměřený na environmentální aspekty? Pak Vás může inspirovat projekt z oblasti zlepšení kvality životního prostředí. Stockholm si dal za cíl snížit produkci CO2 pomocí výroby a využití biouhlí (tzv. biochar) z bioodpadu. Jedná se o staronovou technologii recyklace bioodpadu na dřevěné uhlí, které obohacuje půdu, podporuje růst rostlin, filtruje srážkové vody a vydrží v půdě tisíce let. Biodpad ze soukromých zahrad i městských parků a dalších veřejných prostranství bude sbírán, přeměněn v biouhlí a následně opět využit v zahradách a parcích. Vedlejším efektem bude výroba tepelné energie, která vzniká jako vedlejší produkt výroby biouhlí, která bude využívána pro vytápění města.

Posledním oceněným městem je Varšava, která chce svým nápadem Virtual Warsaw zlepšit podmínky pohybu pro slabozraké ve městě. Projekt zlepšuje navigační systém ve veřejných prostranstvích, budovách a ve veřejné dopravě prostřednictvím instalace světelných bodů, které budou komunikovat pomocí Bluetooth s chytrým telefonem uživatele. Díky tomu bude podpořena mobilita slabozrakých obyvatel města a tím snad dojde např. i k jejich lepší zaměstnatelnosti. 

Pokud se chcete seznámit i s dalšími, nevýherními nápady evropských měst, podívejte se na zprávu ze soutěže Inovace v evropských městech na stránkách nadace Bloomberg Philantropies (www.bloomberg.org), která kromě podrobného popisu oceněných projektů a přehledu projektů, které se dostaly do finále, obsahuje i zajímavou srovnávací socioekonomickou analýzu 155 měst přihlášených do soutěže. 

Spolupráce měst vyhlášením finalistů neskončila. Bloombergova nadace pro finalisty realizuje 18měsíční podpůrný program, který má rozvinout nápady měst a zároveň města propojit v pracovních skupinách. Součástí spolupráce jsou konzultace projektů s odborníky, vytvoření on-line komunity měst a upřesnění problémů, často překvapivě podobných, kterým města čelí. Cílem této následné podpory je, aby nápady rozpracované v rámci soutěže byly realizovány a mohly být jako prověřené praxí přeneseny i do jiných evropských měst. Zkrátka, proč nevyužít a nesdílet desítky dobrých nápadů spojených s inovacemi ve veřejné správě, tedy s oblastí, kde se inovace z mnoha různých důvodů hůře prosazují než třeba v podnikatelském či výzkumném sektoru. 

Jediným městem v České republice, které se do soutěže Mayor´s Challenge přihlásilo, a navíc se dostalo mezi finalisty, bylo Brno. Projekt Městské policie Brno Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení (Toward a Safer and Engaged Community) byl zaměřen na aktivizaci obyvatel nájemních domů, zlepšení jejich životních podmínek, minimalizaci zásahů ze strany veřejných složek, nejen policie. Jednou ze součástí projektu byla i akreditovaná Domovnická akademie, kde by se lidé zastávající domovnickou funkci mohli naučit jak dobře spravovat bydlení nejen po technické stránce, ale i po stránce lidských vztahů a dalších „měkkých“ dovedností (sociální a právní vztahy, protipožární ochrana aj). Za pomoci vyškolených absolventů Domovnické akademie chce projekt dosáhnout optimální soběstačnosti obyvatel bytových domů a vytvořit podmínky bezpečného a dobře spravovaného bydlení (certifikát Bezpečná adresa). Pokud by to všechno vyšlo, došlo by k minimalizaci represivních zásahů policie v komunitě, otevřel by se prostor pro spolupráci samosprávy města (vzdělávání, poradenství), místních nestátních neziskových organizací, zájmových organizací (sdružení majitelů domů, společenství vlastníků, profesní a firemní sdružení atd.), seniorů, sociálních, etnických a národnostních menšin. Projekt by v důsledku mohl pomoci celým problematickým částem města. 

Záměr donátora soutěže, aby i nevítězné projekty byly dále rozvíjeny, se v případě Brna uskutečnil. Díky zapojení do soutěže se podařilo projekt rozpracovat a obohatit o další nápady, a možná i proto byl projekt podpořen z jiných finančních zdrojů. V dubnu 2015 se tak otevírá pilotní kurz Domovnické akademie pro prvních 10 frekventantů a projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení tak vstupuje do další etapy svého vývoje. 

Inovace v evropských městech, Mayors Challenge 2014.
www.bloomberg.org